Bộ máy tổ chức  »  UBND tỉnh
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND tỉnh Bắc Giang
Ngày đăng: 20/08/2016Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Ủy ban nhân dân tỉnh1. Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015.

Ủy ban nhân dân tỉnh thảo luận tập thể và quyết định theo đa số đối với các vấn đề được quy định tại Điều 21 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và những vấn đề quan trọng khác mà pháp luật quy định thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân đân tỉnh.

2. Điều hành giải quyết công việc của Ủy ban nhân dân tỉnh

a) Thảo luận và quyết định từng vấn đề tại phiên họp Ủy ban nhân dân thường kỳ hoặc bất thường;

b) Đối với một số vấn đề do yêu cầu cấp bách hoặc không nhất thiết phải tổ chức thảo luận tập thể, theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh gửi toàn bộ hồ sơ, đề án và Phiếu xin ý kiến đến từng thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Phiếu xin ý kiến, các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh phải có ý kiến trả lời bằng văn bản. Sau thời hạn trên, các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh không có ý kiến trả lời bằng văn bản thì được coi là đồng ý và phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về nội dung đã được xin ý kiến.

Trường hợp trên 50% thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhất trí, thì cơ quan chủ trì hoàn chỉnh văn bản. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra, sau khi văn bản đã được Sở Tư pháp hoàn thiện lần cuối (đối với văn bản quy phạm pháp luật), trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh ký ban hành và báo cáo kết quả với Ủy ban nhân dân tỉnh tại phiên họp gần nhât.

Trường hợp trên 50% thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh không nhất trí, thì Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định việc đưa vấn đề ra phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh gần nhất thảo luận, quyết định.

c) Các quyết định tập thể của Ủy ban nhân dân tỉnh phải được trên 50% tổng số thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý thông qua mới có giá trị. Khi biểu quyết tại phiên họp hoặc dùng Phiếu lấy ý kiến, nếu số phiếu đồng ý và không đồng ý bằng nhau thì quyết định theo ý kiến mà Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã biểu quyết. Các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh được thảo luận dân chủ và có quyền bảo lưu ý kiến nhưng phải thực hiện theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Xem chi tiết Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang tại đây.


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat