Thông tin chỉ đạo điều hành
Tăng cường quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, khu dân cư
Ngày đăng: 14/12/2016

Nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư và chất lượng công trình tại các dự án khu đô thị, khu dân cư mới, ngày 13/12/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang có Công văn số 3995/UBND-XD yêu cầu các sở, đơn vị, UBND các huyện, thành phố và các chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh cần tăng cường công tác quản lý thực hiện các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, khu dân cư mới trên địa bàn tỉnh.

Khắc phục tình trạng tự phát, đầu tư dàn trải và lãng phí tài nguyên đất. Ảnh: BGP/Nguyễn Miền.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố cần tăng cường tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 138-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh đến năm 2020; Kế hoạch số 235/KH-UBND ngày 27/10/2016 của UBND tỉnh và các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý đầu tư phát triển đô thị nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Tổ chức lập Chương trình phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh, làm cơ sở cho công tác quản lý, kêu gọi đầu tư, khắc phục tình trạng tự phát, đầu tư dàn trải và lãng phí tài nguyên đất. Đề xuất số lượng, vị trí, quy mô dự án kêu gọi đầu tư phù hợp với nhu cầu thực tế tại địa phương, đảm bảo hài hòa hiệu quả kinh tế và hiệu quả xã hội.

Tập trung cao cho công tác giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch để bàn giao cho các chủ đầu tư khởi công xây dựng theo tiến độ đã được chấp thuận. Thường xuyên kiểm tra, rà soát, đôn đốc chủ đầu tư thực hiện dự án theo đúng tiến độ đã được chấp thuận đầu tư; quan tâm đến công tác giữ gìn trật tự xây dựng, có biện pháp ngăn ngừa không để xảy ra các trường hợp công trình xây dựng không phép, sai phép hoặc không đúng với quy hoạch. Làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong triển khai thực hiện các dự án, đề xuất xử lý với các chủ đầu tư không thực hiện hoặc thực hiện tiến độ chậm, vi phạm theo quy định.

Các chủ đầu tư dự án cần bố trí đủ kinh phí phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện dự án. Trường hợp tiến độ dự án chậm so với quy định thì phải phối hợp với chính quyền địa phương làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Việc huy động vốn và kinh doanh các sản phẩm dự án phải tuân thủ các quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản, nhà ở và các quy định khác có liên quan. Nghiêm cấm việc kinh doanh, chuyển nhượng các sản phẩm từ dự án khi chưa đủ điều kiện theo quy định của pháp luật….

Các sở, ngành liên quan có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, phối hợp với các địa phương, chủ đầu tư trong việc thực hiện dự án đảm bảo đúng theo các quy định và nội dung cam kết. Giao cho Sở Xây dựng chủ trì, phối, hợp với các ngành và UBND các huyện, thành phố tăng cường đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp thực hiện các dự án kịp thời báo cáo, đề xuất với Chủ tịch UBND tỉnh.

Xem chi tiết văn bản tại đây./. 

 

Thông tin chỉ đạo điều hành khác


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat