Thông tin chỉ đạo điều hành
Bắc Giang đẩy mạnh tinh giản biên chế
Ngày đăng: 20/01/2017

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có Công văn yêu cầu các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh; UBND huyện, thành phố đẩy mạnh tinh giản biên chế.

(Ảnh minh họa) BGP/Hải Huyền.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh và UBND huyện, thành phố tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; Quyết định số 2218/QĐ-TTg ngày 10/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW; Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 01-KH/TU ngày 29/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW; Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 23/7/2015 của UBND tỉnh về thực hiện chính sách tinh giản biên chế từ năm 2015 đến năm 2021. Đảm bảo mỗi cơ quan, đơn vị từ nay đến năm 2021, mỗi năm giảm từ 1,5% đến 2% biên chế công chức, sự nghiệp được giao năm 2015. Các địa phương, đơn vị chưa giảm biên chế sự nghiệp năm 2016 thì năm 2017 phải giảm tối thiểu 3% của biên chế được giao năm 2015. Chỉ tuyển dụng, tiếp nhận số công chức, viên chức mới không quá 50% số tinh giản biên chế và số cán bộ, công chức, viên chức đã nghỉ hưu theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh giao cho Sở Nội vụ rà soát Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 23/7/2015 của UBND tỉnh về thực hiện chính sách tinh giản biên chế từ năm 2015 đến năm 2021, Quyết định số 1612/QĐ-UBND ngày 31/8/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2015 - 2021 để tham mưu điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp tình hình thực tế. Đồng thời tiếp tục đôn đốc, kiểm tra, theo dõi, hướng dẫn các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh và UBND huyện, thành phố thực hiện tinh giản biên chế; định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả về UBND tỉnh theo quy định.

* Xem chi tiết Công văn tại đây./.

 

Thông tin chỉ đạo điều hành khác


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat