Thông tin chỉ đạo điều hành
Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nổi bật tháng 01/2017
Ngày đăng: 02/02/2017

Quán triệt phương châm năm 2017 là “Hiệu quả, kỷ cương và GPMB”; tăng cường trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; giảm TNGT từ 5% trở lên trên cả 3 tiêu chí… Đó là những chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nổi bật tháng 01/2017.

Ảnh minh họa: BGP.

Quán triệt phương châm năm 2017 là “Hiệu quả, kỷ cương và GPMB”

Năm 2017 là năm then chốt, tạo đà để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020. Vì vậy, UBND tỉnh yêu cầu các ngành, các cấp thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục các tồn tại, vượt qua các khó khăn, đẩy mạnh hơn nữa tốc độ tăng trưởng, phát huy hiệu quả các lợi thế của từng ngành, địa phương. Quán triệt phương châm năm 2017 là “Hiệu quả, kỷ cương và GPMB”. Trong đó tập trung tổ chức thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 theo Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và HĐND tỉnh khóa XVIII tại kỳ họp thứ 2.

Người đứng đầu các ngành, địa phương tập trung tố chức thực hiện các nhiệm vụ được Chủ tịch UBND tỉnh giao trong năm 2017; đồng thời xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm cụ thể có tính lan toả để phân công cho cán bộ cấp dưới; xây dựng kế hoạch cụ thể, tập trung thực hiện ngay từ đầu năm các nhiệm vụ trọng tâm được Chủ tịch UBND tỉnh giao.

- Đẩy mạnh thu hút đầu tư, tập trung thu hút các dự án có khả năng thu ngân sách lớn, công nghệ hiện đại, bảo vệ môi trường và có điều kiện phát triển các ngành phụ trợ để các doanh nghiệp địa phương có thể tham gia vào chuỗi sản xuất kinh doanh.

- Tập trung cao cho công tác bồi thường GPMB, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, đảm bảo dân chủ, công khai trong GPMB, tuyên truyền nhân dân hiểu đúng chủ trương, chính sách tạo sự đồng thuận ngay từ đầu, nhất là đối với các dự án lớn.

Triển khai các thủ tục để sớm thực hiện dự án Nhà máy nước sạch DNP - Bắc Giang

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo: Dự án Nhà máy nước sạch DNP - Bắc Giang là dự án quan trọng của tỉnh thu hút các nguồn lực xã hội hóa nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Do vậy, yêu cầu Nhà đầu tư khẩn trương triển khai các thủ tục liên quan để sớm thực hiện dự án, trước mắt yêu cầu cần thống nhất phương án lựa chọn hướng tuyến đường ống dẫn nước của dự án; tính toán nhu cầu sử dụng đất để thực hiện toàn bộ dự án với quy mô hoàn chỉnh.

Yêu cầu các ngành, cơ quan liên quan quan tâm chỉ đạo, thực hiện giải quyết kịp thời các công việc liên quan đến việc triển khai dự án, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các thủ tục để sớm chấp thuận chủ trương dự án; chủ động xem xét, nghiên cứu, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh các nội dung liên quan đến dự án phải xin thỏa thuận của các Bộ, ngành Trung ương theo quy định; tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu được lợi ích thiết thực của dự án ngay từ đầu để tạo sự đồng thuận cao trong quá trình thực hiện.

Triển khai dự án Nhà máy nhiệt điện An Khánh - Bắc Giang

Về triển khai dự án Nhà máy nhiệt điện An Khánh - Bắc Giang,  Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái yêu cầu: Công ty cổ phần nhiệt điện An Khánh - Bắc Giang cần tập trung hoàn thành các thủ tục pháp lý cần thiết, trước mắt là lập quy hoạch chi tiết, hoàn thiện thiết kế cơ sở của dự án, trình Báo cáo đánh giá tác động môi trường, lựa chọn nhà thầu thi công theo quy định. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, Sở Tài nguyên và Môi trường trong công tác giải phóng mặt bằng. Chủ động thông tin, báo cáo, đề xuất tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; kịp thời bố trí kinh phí trả tiền bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án.

Bắc Giang đẩy mạnh tinh giản biên chế

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang có Công văn yêu cầu các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh; UBND huyện, thành phố đẩy mạnh tinh giản biên chế.

Đảm bảo mỗi cơ quan, đơn vị từ nay đến năm 2021, mỗi năm giảm từ 1,5% đến 2% biên chế công chức, sự nghiệp được giao năm 2015. Các địa phương, đơn vị chưa giảm biên chế sự nghiệp năm 2016 thì năm 2017 phải giảm tối thiểu 3% của biên chế được giao năm 2015. Chỉ tuyển dụng, tiếp nhận số công chức, viên chức mới không quá 50% số tinh giản biên chế và số cán bộ, công chức, viên chức đã nghỉ hưu theo quy định.

Tăng cường trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang
 yêu cầu Giám đốc Sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tăng cường trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo (KNTC) và khắc phục tình trạng khiếu kiện vượt cấp.

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật để công dân hiểu và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật nói chung, pháp luật về KNTC nói riêng. Thực hiện tốt việc công khai kết quả, quá trình giải quyết các vụ việc KNTC mà Chủ tịch UBND tỉnh đã có thông báo chấm dứt thụ lý, giải quyết; đồng thời phối hợp với Ủy ban MTTQ, các đoàn thể nhân dân tuyên truyền, vận động công dân đồng thuận, chấm dứt khiếu kiện.

Sử dụng hiệu quả các công trình cấp nước sạch nông thôn
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang
 yêu cầu các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, các địa phương tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả khai thác và sử dụng bền vững công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung.

Cụ thể, đối với các công trình đã thực hiện giao quản lý đang hoạt động ổn định, có hiệu quả, chủ trì tham mưu đề xuất UBND tỉnh ủy quyền cho UBND cấp huyện ký thỏa thuận, hợp đồng quản lý khai thác công trình. Đối với các công trình chưa bàn giao hoặc đã thực hiện bàn giao nhưng quản lý, vận hành không hiệu quả, không phù hợp với định hướng phát triển cấp nước, tổ chức rà soát, đánh giá, đề xuất phương án xử lý, tham mưu UBND tỉnh xem xét thu hồi dự án, công trình giao cho đơn vị khác có đủ năng lực để đầu tư, quản lý, khai thác vận hành.

Phát động Tết trồng cây Xuân Đinh Dậu năm 2017
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang có
 văn bản gửi các sở, ban, ngành, đơn vị lực lượng vũ trang và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thành phố tổ chức phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ nhân dịp Xuân Đinh Dậu năm 2017.

Việc tổ chức “Tết trồng cây” phải thiết thực, hiệu quả, không phô trương, hình thức. Thời gian các địa phương, đơn vị tổ chức phát động “Tết trồng cây Xuân Đinh Dậu” từ ngày 01/02/2017 đến 01/3/2017.

Triển khai nhiều giải pháp mạnh để đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái - Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh chỉ đạo: Năm 2017, tập trung triển khai nhiều giải pháp mạnh để đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Xác định rõ nhiệm vụ chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, cần phải thực hiện quyết liệt, thường xuyên, liên tục. Gắn nhiệm vụ chỉ đạo với chức trách, nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Kéo giảm các loại tội phạm, giảm tệ nạn xã hội

Để làm tốt hơn nữa công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tỉnh năm 2017 và những năm tiếp theo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương chỉ đạo: Kéo giảm các loại tội phạm (nhất là tội phạm về trật tự xã hội, tội phạm môi trường). Giảm các loại tệ nạn xã hội (nhất là tệ nạn ma túy). Đưa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tố quốc đi vào thực chất, có chiều sâu, gắn với tình hình thực tế của mỗi địa phương; trọng tâm là củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cấp cơ sở: xã, phường, thị trấn, các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị.

Giảm TNGT từ 5% trở lên trên cả 3 tiêu chí

Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh yêu cầu: Năm 2017, các cấp, các ngành cần tiếp tục nỗ lực, cố gắng, phát huy tính chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; khắc phục những tồn tại, hạn chế, yếu kém; tập trung thực hiện tốt Kế hoạch đảm bảo TTATGT năm theo chủ đề “Xây dựng văn hoá giao thông trong Thanh, Thiếu niên với tinh thần “Tính mạng con người là trên hết” đảm bảo hoàn thành tốt các mục tiêu: Giảm TNGT từ 5% trở lên trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết, số người bị thương so với năm 2016; siết chặt quản lý tải trọng phương tiện, trong đó xử lý dứt điểm tình trạng phương tiện chở quá khổ; nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng, đặc biệt là đối với thanh, thiếu niên.

Tăng cường bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ dịp Tết Nguyên đán và lễ hội

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Công văn số 214/UBND-NC về việc tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông (ATGT) và phòng, chống cháy, nổ dịp Tết Nguyên đán và các lễ hội đầu năm 2017.

 

Thông tin chỉ đạo điều hành khác


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat