Thông tin chỉ đạo điều hành
Bắc Giang nâng cao chất lượng công tác cấp phép và quản lý trật tự xây dựng
Ngày đăng: 17/03/2017

Ngày 16/3/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc nâng cao chất lượng công tác cấp giấy phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường quản lý trật tự xây dựng (ảnh minh họa): BGP/Nguyễn An.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động, phối hợp thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu lực quản lý nhà nước, chấn chỉnh công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn.

Trong đó, Sở Xây dựng chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về công tác quản lý nhà nước về xây dựng trên địa bàn theo phân cấp quản lý và quy định của pháp luật. Tập trung nâng cao chất lượng công tác cấp giấy phép xây dựng, quản lý quy hoạch xây dựng và quản lý hoạt động xây dựng trên địa bàn.

Căn cứ các văn bản của Trung ương, tình hình thực tế tại địa phương nghiên cứu tham mưu đề xuất UBND tỉnh ban hành hoặc bổ sung các quy định liên quan đến cấp giấy phép xây dựng, quản lý sau cấp phép, quản lý quy hoạch và trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố kịp thời phát hiện và có biện pháp xử lý, ngăn chặn hiệu quả các vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh. Đề xuất xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, các trường hợp cố tình vi phạm, phải kiên quyết yêu cầu chủ đầu tư xây dựng công trình tự tháo dỡ hoặc cưỡng chế tháo dỡ theo quy định. Kiến nghị xử lý cơ quan, người đứng đầu các sở, UBND các huyện, thành phố để xảy ra vi phạm trong cấp phép và quản lý trật tự xây dựng.

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về công tác cấp phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng đối với công trình xây dựng trong các khu, cụm công nghiệp thuộc quyền quản lý. Tập trung nâng cao chất lượng công tác cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng; thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và kiến nghị xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự xây dựng theo quy định.

UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về quản lý trật tự xây dựng của toàn bộ công trình, nhà ở riêng lẻ trên địa bàn thuộc quyền quản lý (bao gồm cả các công trình do Sở Xây dựng cấp phép); thực hiện công tác báo cáo tình hình trật tự xây dựng trên địa bàn đột xuất, hằng tháng, quý về Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo đúng quy định. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn pháp luật trong hoạt động xây dựng để nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân và doanh nghiệp trong việc chấp hành pháp luật về xây dựng, quy hoạch và trật tự xây dựng; hướng dẫn, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác quản lý trật tự xây dựng ở các xã, phường, thị trấn; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn; trường hợp cố tình vi phạm phải có biện pháp yêu cầu tự tháo dỡ, cưỡng chế tháo dỡ phần công trình vi phạm, đảm bảo thực hiện nghiêm kỷ cương pháp luật…

* Xem chi tiết Chỉ thị số 01/CT-UBND tại đây./.

 

Thông tin chỉ đạo điều hành khác


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat