Thông tin chỉ đạo điều hành
Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về khoáng sản
Ngày đăng: 30/06/2017

Ngày 28/6/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Công văn số 2136/UBND-TN về việc tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về khoáng sản và kiểm điểm việc thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về quản lý hoạt động khoáng sản.

(Ảnh minh họa) BGP/Nguyễn An.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở: Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND huyện, thành phố tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật về khoáng sản. Đặc biệt quan tâm tuyên truyền, đôn đốc thực hiện một số văn bản: Luật Khoáng sản; Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản; Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản; các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh, UBND tỉnh; Chỉ thị, văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành còn hiệu lực liên quan đến việc quản lý khoáng sản cho Chủ tịch UBND cấp xã, công chức địa chính - xây dựng, công chức tư pháp, các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản và nhân dân trên địa bàn.

Cùng đó, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức kiểm điểm kết quả thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 21/02/2012 về việc tăng cường quản lý tài nguyên khoáng sản và hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 28/3/2014 về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động thăm dò khai thác, vận chuyển và tiêu thụ cát, sỏi trong lòng sông trên địa bàn tỉnh; các văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2017 về quản lý khai thác cát, sỏi, đất san lấp, đất sét làm gạch ngói (bao gồm các hình thức vận chuyển đất từ san gạt, hạ cốt nền, đào hồ ao...).

Yêu cầu đánh giá nhận xét việc chấp hành các văn bản trên của từng huyện và các xã liên quan, các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản một cách nghiêm túc, khách quan; xác định rõ tồn tại, nguyên nhân, trách nhiệm và tham mưu biện pháp chỉ đạo trong thời gian tới. Thời gian hoàn thành báo cáo trước ngày 25/7/2017.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh, UBND tỉnh về hoạt động khoáng sản và có liên quan đến hoạt động khoáng sản để tham mưu sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ bảo đảm phù hợp với pháp luật hiện hành và tình hình thực tế của tỉnh.

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố kiểm điểm việc thực hiện các văn bản pháp luật và chỉ đạo của tỉnh nói trên thuộc địa bàn mình quản lý, gửi báo cáo bằng văn bản về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 20/7/2017 để tổng hợp.

Tiếp thu các kiến nghị của Sở Tư pháp về các biện pháp tổ chức thi hành pháp luật nêu trong Báo cáo số 127/BC-STP ngày 30/5/2017. Ngoài ra, các huyện Yên Thế, Hiệp Hòa, Lục Nam, Lục Ngạn, Yên Dũng tiếp thu ý kiến tại kết luận của Đoàn kiểm tra liên ngành về thi hành pháp luật trong lĩnh vực khoáng sản trên địa bàn tỉnh thành lập theo Quyết định số 307/QĐ-UBND ngày 06/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh./. 

Thông tin chỉ đạo điều hành khác


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat