Thông tin chỉ đạo điều hành
Bắc Giang: Tuyển dụng giáo viên năm 2013
Ngày đăng: 01/08/2013

Ngày 31/7/2013, Hội đồng tuyển dụng giáo viên tỉnh Bắc Giang năm 2013 ban hành Kế hoạch số 1954/KH-HĐ về việc xét tuyển dụng giáo viên năm 2013.


 

Theo đó, việc xét tuyển dụng giáo viên phải đảm bảo nguyên tắc: Tuyển dụng theo chỉ tiêu biên chế được giao và cơ cấu từng chuyên ngành đã được Sở Nội vụ thẩm định. Người được tuyển dụng phải bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn quy định hiện hành; phải chấp hành sự phân công của tổ chức và chỉ được đăng ký nguyện vọng vào một địa chỉ (theo chỉ tiêu và chuyên ngành đào tạo cần tuyển). Nếu người dự tuyển cố tình đăng ký vào 02 địa chỉ trở lên, Hội đồng tuyển dụng hủy bỏ việc đăng ký dự tuyển của người đó và không được hoàn lại lệ phí đã nộp.

 

Người tham gia đăng ký dự tuyển phải có đủ các điều kiện như: Những người có hộ khẩu trường trú tại tỉnh Bắc Giang trước khi học chuyên nghiệp; người tỉnh ngoài kết hôn với người có hộ khẩu tỉnh Bắc Giang phải nhập hộ khẩu trước ngày đăng thông báo tuyển dụng. Trường hợp người hộ khẩu ngoài tỉnh phải có trình độ tiến sỹ hoặc thạc sỹ (trước khi đi học thạc sỹ đã tốt nghiệp đại học chính quy đạt loại khá) đúng chuyên ngành cần tuyển. Tuổi đời dự tuyển từ đủ 18 tuổi trở lên. Có đơn xin dự tuyển, có lý lịch rõ ràng, có các văn bằng đào tạo đúng theo tiêu chuẩn của ngạch giáo viên cần tuyển. Có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ. Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

 

Về trình độ: Những người có trình độ đào tạo đáp ứng với ngạch giáo viên, có chuyên ngành đúng với chuyên ngành cần tuyển, cụ thể: Đối với giáo viên mầm non: Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành sư phạm mầm non. Đối với giáo viên THPT, TTGDTX và Dạy nghề: Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành sư phạm hệ chính quy. Riêng ngành Điện, Điện tử, Chăn nuôi và Nấu ăn phải tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm hoặc tốt nghiệp hệ chính quy có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm (đợt này không tuyển thí sinh học liên thông). Một số môn được đào tạo đa ngành như: Toán - Tin, Văn - Địa,... có tỷ lệ đào tạo 70% - 30%, chỉ được dự tuyển chuyên ngành đào tạo 70% (Đối tượng không được đăng ký dự xét tuyển đợt này là những người đã có quyết định tuyển dụng của Sở Nội vụ đang công tác trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp trong tỉnh Bắc Giang).

 

Về điểm ưu tiên: Những người là con đẻ của: liệt sỹ; thương binh hạng 1; bệnh binh hạng 1; người học cử tuyển được cộng 30 điểm. Người dân tộc thiểu số; những người là con đẻ của: th­ương binh, bệnh binh các hạng còn lại; người hưởng chính sách như thương binh; anh hùng lực lượng vũ trang; anh hùng lao động; những người là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học (đã có quyết định trợ cấp thường xuyên) được cộng 10 điểm (Người dự xét tuyển có nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm thuộc diện ưu tiên cao nhất).

 

Cách tính điểm trong xét tuyển đối với giáo viên khối THPT, Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Dạy nghề, gồm: Kết quả học tập ở trường chuyên nghiệp và điểm kiểm tra sát hạch kiến thức, cụ thể: Điểm trung bình học tập được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập của người dự xét tuyển ở trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được quy đổi theo thang điểm 100 và tính hệ số 1. Điểm trung bình thi tốt nghiệp được xác định bằng trung bình cộng kết quả các điểm thi tốt nghiệp (không tính môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đối với người tốt nghiệp đại học, cao đẳng) hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển, được quy đổi theo thang điểm 100 và tính hệ số 1. Trường hợp học tín chỉ thì điểm trung bình học tập cũng là điểm trung bình thi tốt nghiệp; căn cứ thang điểm 4 để quy đổi sang thang điểm 100. Điểm kiểm tra sát hạch được tính theo thang điểm 100 và tính hệ số 2. Thí sinh phải làm một bài thi trắc nghiệm, nội dung kiến thức gồm: 30% kiến thức về quản lý nhà nước và 70% kiến thức về chuyên môn. Tài liệu tham khảo kiểm tra sát hạch (Kiến thức quản lý nhà nước: Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 năm 2005; Luật số 44/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2005; Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học. Kiến thức chuyên môn: Sách giáo khoa chương trình THPT của các môn tương ứng với từng ngành cần tuyển. Riêng 04 chuyên ngành: Điện, Điện tử, Chăn nuôi, Nấu ăn kiểm tra kiến thức chương trình dạy nghề phổ thông). Tổng số điểm tính xét tuyển bao gồm: Điểm trung bình học tập tính hệ số 1, điểm trung bình thi tốt nghiệp tính hệ số 1, điểm kiểm tra sát hạch tính hệ số 2 và điểm ưu tiên theo Kế hoạch này (nếu có).

 

Cách tính điểm trong xét tuyển đối với giáo viên mầm non là kết quả học tập ở trường chuyên nghiệp, cụ thể: Điểm trung bình học tập được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập của người dự xét tuyển ở trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được quy đổi theo thang điểm 100 và tính hệ số 2. Điểm trung bình thi tốt nghiệp được xác định bằng trung bình cộng kết quả các điểm thi tốt nghiệp (không tính môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đối với người tốt nghiệp đại học, cao đẳng) hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển, được quy đổi theo thang điểm 100 và tính hệ số 1. Trường hợp học tín chỉ thì điểm trung bình học tập cũng là điểm trung bình thi tốt nghiệp và căn cứ thang điểm 4 để quy đổi sang thang điểm 100. Tổng số điểm tính xét tuyển bao gồm: Điểm trung bình học tập tính hệ số 2, điểm trung bình thi tốt nghiệp tính hệ số 1 và điểm ưu tiên theo Kế hoạch này (nếu có).

 

Về xác định người trúng tuyển đối với giáo viên khối THPT, Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Dạy nghề, theo đó, người trúng tuyển là người đạt yêu cầu, tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch dự tuyển, xác định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên: Tuyển hết những người có bằng tiến sỹ; tuyển trước những người có bằng thạc sỹ (tốt nghiệp đại học hệ chính quy loại khá trở lên trước khi đi học thạc sỹ); sau đó xét tuyển theo thứ tự từ người có tổng điểm cao nhất đến hết chỉ tiêu tuyển dụng. Căn cứ vào thứ tự xác định người trúng tuyển như trên, xác định người trúng tuyển phải có đủ các điều kiện như: Có điểm trung bình học tập, điểm trung bình thi tốt nghiệp và điểm kiểm tra sát hạch bài thi (chưa nhân hệ số), mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên; có tổng điểm xét tuyển (quy định tại khoản 5.1, mục 5 của Kế hoạch này) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng. Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng điểm xét tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có điểm kiểm tra sát hạch cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm kiểm tra sát hạch bằng nhau thì xác định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên sau: người có diện ưu tiên cao hơn; người có trình độ thạc sĩ nhưng chưa được ưu tiên tuyển trước; người có điểm học tập cao hơn; người dự tuyển là nữ; người cao tuổi hơn. Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên trên thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

 

Về xác định người trúng tuyển đối với giáo viên mầm non: Người trúng tuyển là người đạt yêu cầu, tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch dự tuyển, xác định người trúng tuyển thứ tự ưu tiên: Tuyển trước người có hộ khẩu thường trú (trước ngày thông báo tuyển dụng) tại huyện có chỉ tiêu tuyển dụng; đến tuyển người học chính quy (không liên thông); tiếp đến tuyển người có trình độ đại học, đến cao đẳng, rồi đến trung cấp. Căn cứ vào thứ tự ưu tiên xác định người trúng tuyển như trên, xác định người trúng tuyển có tổng điểm xét tuyển (quy định tại khoản 5.2, mục 5 của Kế hoạch này) cao hơn, lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng. Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng điểm xét tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì xác định người trúng tuyển theo thứ tự sau: người hiện đang hợp đồng giảng dạy tại các trường mầm non trực thuộc UBND huyện được hưởng chế độ theo Nghị quyết 31 của HĐND tỉnh (có tên trong danh sách đề nghị tuyển dụng của Chủ tịch UBND huyện trong đợt tuyển dụng giáo viên mầm non tháng 4/2013); người có diện ưu tiên cao hơn; người có điểm trung bình học tập cao hơn; người dự tuyển là nữ; người cao tuổi hơn. Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên trên thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển...

 

Mọi chi tiết liên quan đến kế hoạch xét tuyển dụng giáo viên năm 2013 được đăng tải trên Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh hoặc trang website của Sở Nội vụ theo địa chỉ http://sonoivu.bacgiang.gov.vn. Thí sinh cần tìm hiểu thêm các nội dung liên quan, có thể liên hệ trực tiếp với Sở Nội vụ (số điện thoại: 0240. 3554.908) để được giải đáp./.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Duẩn
Thông tin chỉ đạo điều hành khác


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat