logo CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND TỈNH BẮC GIANG
DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3
1. Văn phỏng UBND Tỉnh 2. Sở kế hoạch và đầu tư 3. Sở nội vụ 4. Sở tư pháp 5. Sở Thông tin và Truyền thông 6. Sở công thương
7. Sở tài chính 8. Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn 9. Sở tài nguyên và môi trường 10. Sở xây dựng 11. Sở giao thông vận tải 12. Ban Quản lý các KCN
13. Sở khoa học và công nghệ 14. Sở giáo dục và đào tạo 15. Sở văn hóa, thể thao và du lịch 16. Sở y tế 17. Sở lao động, thương binh và xã hội 18. Sở Ngoại vụ
5. Huyện Lục Ngạn 6. Huyện Sơn Động 7. Huyện Tân Yên 8. Huyện Việt Yên
9. Huyện Yên Dũng 10. Huyện Yên Thế
1. Công an Tỉnh 2. Tòa án nhân dân tỉnh
3. Bộ chỉ huy quân sự Tỉnh 4. Viện kiểm sát nhân dân
5. Ngân hàng nhà nước Việt Nam