Văn bản pháp quy năm 2013
Quyết định số 74/2013/QĐ-TTg
Ngày đăng: 22/02/2016

Ban hành Quy chế thí điểm chuyển đổi Công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp có thu thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
Quyết định số 2344/QĐ-TTg
Ngày đăng: 22/02/2016

Phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước giai đoạn đến năm 2015
Quyết định số 2344/QĐ-TTg
Ngày đăng: 22/02/2016

Phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước giai đoạn đến năm 2015
Nghị định số 218/2013/NĐ-CP
Ngày đăng: 22/02/2016

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp
Nghị định số 219/2013/NĐ-CP
Ngày đăng: 22/02/2016

Quản lý vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh
Nghị định số 194/2013/NĐ-CP
Ngày đăng: 22/02/2016

Đăng ký lại, chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và đổi Giấy phép đầu tư của dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh
Nghị định số 206/2013/NĐ-CP
Ngày đăng: 22/02/2016

Quản lý nợ của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
Nghị định số 210/2013/NĐ-CP
Ngày đăng: 22/02/2016

Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
Nghị định số 193/2013/NĐ-CP
Ngày đăng: 22/02/2016

Quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã
Nghị định số 189/2013/NĐ-CP
Ngày đăng: 26/11/2013

Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần
Nghị định số 182/2013/NĐ-CP
Ngày đăng: 26/11/2013

Nghị định Quy định mức lương tối thiểu cùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động
Luật số 37/2013/QH13
Ngày đăng: 26/11/2013

Luật sửa đổi bổ sung điều 170 của Luật doanh nghiệp
Luật số 32/2013/QH13
Ngày đăng: 26/11/2013

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Thuế thu nhập doanh nghiệp
Nghị định số 55/2013/NĐ-CP
Ngày đăng: 27/05/2013

Nghị định Quy định chi tiết thi hành Khoản 3 điều 54 của Bộ luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động
Nghị định số 49/2013/NĐ-CP
Ngày đăng: 16/05/2013

Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương
Nghị định số 46/2013/NĐ-CP
Ngày đăng: 15/05/2013

Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tranh chấp lao động
Trang    1   2  

  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat