Văn bản pháp quy năm 2014
Thông tư liên tịch số 04/2014/TTLT-BKHĐT-BTC
Ngày đăng: 22/02/2016

Hướng dẫn trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa
Thông tư số 21/2014/TT-BTC
Ngày đăng: 22/02/2016

Ban hành Quy chế hoạt động của người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp
Thông tư số 05/2014/TT-BKHĐT
Ngày đăng: 22/02/2016

Hướng dẫn thực hiện Nghị định 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT
Ngày đăng: 22/02/2016

Quyết định số 727/QĐ-TTg
Ngày đăng: 22/02/2016

Phê duyệt danh mục Dự án 2 - Chương trình "Cải cách Doanh nghiệp Nhà nước và hỗ trợ quản trị công ty", vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)
Nghị quyết số 63/NQ-CP
Ngày đăng: 22/02/2016

Nghị quyết về một số giải pháp về thuế tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp
Quyết định số 37/2014/QĐ-TTg
Ngày đăng: 22/02/2016

Ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp Nhà nước
Nghị quyết số 15/NQ-CP
Ngày đăng: 22/02/2016

Một số giải pháp đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp
Nghị định số 49/2014/NĐ-CP
Ngày đăng: 22/02/2016

Giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với doanh nghiệp nhà nước trong việc chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết định của chủ sở hữu
Luật số 68/2014/QH13
Ngày đăng: 22/02/2016

Luật Doanh nghiệp
Chỉ thị số 11/CT-TTg
Ngày đăng: 22/02/2016

Giải quyết khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước đến năm 2015
Chỉ thị số 13/CT-TTg
Ngày đăng: 22/02/2016

Đẩy nhanh thực hiện các giải pháp và giải quyết các thủ tục hỗ trợ, giúp đỡ các doanh nghiệp bị thiệt hại tại một số địa phương
Chỉ thị số 09/CT-TTg
Ngày đăng: 22/02/2016

Triển khai thực hiện Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
Chỉ thị số 06/CT-TTg
Ngày đăng: 22/02/2016

Đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước
Quyết định số 2261/QĐ-TTG
Ngày đăng: 22/02/2016

Quyết định phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015-2020
Nghị định số 98/2014/NĐ-CP
Ngày đăng: 22/02/2016

Quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế

  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat