Văn bản pháp quy năm 2017
Nghị định số 105/2017/NĐ-CP
Ngày đăng: 30/11/2017

Về kinh doanh rượu
Nghị quyết số 98/NQ-CP
Ngày đăng: 29/11/2017

Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TW ngày 03/06/2017 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
Nghị quyết số 97/NQ-CP
Ngày đăng: 29/11/2017

Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 12-NQ/TW ngày 03/06/2017 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước
Luật số 04/2017/QH14
Ngày đăng: 28/11/2017

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
Thông tư số 02/2017/TT-BKHĐT
Ngày đăng: 28/11/2017

Hướng dẫn về cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài
Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg
Ngày đăng: 30/10/2017

Về tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần
Nghị định số 40/2017/NĐ-CP
Ngày đăng: 29/09/2017

Về quản lý sản xuất, kinh doanh muối
Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP
Ngày đăng: 28/08/2017

Tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020

  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat