Tổng quan về bắc giang » Danh nhân Bắc Giang
Hán Quận công Nguyễn Đắc Thọ
Ngày đăng: 27/12/2012

Cụ Nguyễn Đắc Thọ là con một gia đình hào lý ở làng Hậu, xã Thung Sơn, Việt Yên. Cụ tuyệt đối trung thành và trọn đời phục vụ triều đình vua Lê - Chúa Trịnh. Cụ rất được chúa Thanh Đô Vương Trịnh Tráng yêu dùng, giao cho chức Giám Tả Đề điểm, đồng thời giữ chức Tham Đốc tứ vệ quân vụ. Nguyễn Đắc Thọ từng được vua Lê - chúa Trịnh khen là một bậc hào kiệt, văn võ kiêm toàn.

Vào năm Phúc Thái thứ ba (1645) triều đình đã ra sắc chỉ phong cho cụ tước Hán quận công Thượng trụ quốc, hàm Đặc tiến kim tử vinh lộc đại phu, lại ban cho ruộng đất để ghi ơn lâu dài và để con chúa đời đời được hưởng lộc đất nước. Trong sắc phong Hán Quận công, chúa Trịnh đã hết sức khen ngợi cụ “là bậc hào kiệt đức độ ôn luân, đã nhiều năm giúp việc nhà Chúa bàn việc quân cơ mà trung thành thuỷ chung, phong cách nghiêm trang mà vẫn ôn hoà, nho nhã. Ông đã nhiều phen theo vua đi chinh Bắc phạt Nam diệt trừ giặc dã, lập được nhiều công lao lớn, đáng được ghi vào điển bạ và đáng được hưởng ân sủng của nhà vua…”

Khi đình Vường của làng Hậu mới được dựng, Hán quận công Nguyễn Đắc Thọ đã có đôi câu đối hiến vào đình:

 

Ngưỡng thần ân tứ dân địch cát / Nương thánh trạch vạn vật hàm hanh

Tạm dịch là: Nhờ ơn thần bốn dân tốt đẹp / Đội phúc thánh vạn vật vui tươi.

Theo những câu chuyện truyền ngôn được lưu truyền từ nhiều đời ở địa phương và trong dòng tộc Nguyễn Đắc thì Hán Quận công còn được vua Lê rất khen ngợi và nể trọng, vì đã có nhiều công lao giúp vua dẹp giặc “âm” (khoa học ngày nay có thể giải thích rằng đó chẳng qua là những thủ pháp mang tính huyễn hoặc của những đạo sĩ thời xưa mà thôi!).

Khi cụ mất ở kinh thành, thể theo di chúc của cụ, chúa Trịnh đã cho người đưa di hài của cụ về quê an táng, cho xây lăng tưởng niệm và sau đó lại ban sắc phong cho cụ làm Phúc thần (Trung đẳng thần) để nhân dân địa phương bốn mùa cúng tế.

Để tỏ lòng tri ân với bậc tiên tổ từng có công với nước, cuối năm 2008 các con cháu của dòng tộc Nguyễn Đắc ở làng Hậu đã cùng nhau góp công, góp của để trùng tu lại lăng. Di tích lăng Hán Quận công Nguyễn Đắc Thọ hiện rất cần được sự quan tâm của cơ quan chuyên môn về khảo sát làm cơ sở lập hồ sơ khoa học và pháp lý đề nghị Nhà nước công nhận xếp hạng di tích lịch sử - văn hoá.


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat