Tổng quan về bắc giang » Mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội
Các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020
Ngày đăng: 23/11/2015

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020, tỉnh Bắc Giang đã đề ra 6 nhóm nhiệm vụ chủ yếu, 3 nhiệm vụ trọng tâm và 13 giải pháp chủ yếu.

Nhiệm vụ chủ yếu:

(1) Tập trung đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế. Tập trung phát triển mạnh công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ. Chú trọng phát triển công nghiệp phục vụ nông nghiệp. Phát triển nông nghiệp đa dạng cả trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản. Phát triển đa dạng các ngành dịch vụ cả ở khu vực thành thị và nông thôn. Xây dựng hệ thống đô thị từng bước đồng bộ, hiện đại gắn với xây dựng văn minh đô thị. Đẩy mạnh phát triển kinh tế vùng dân tộc và miền núi theo hướng bền vững; gắn phát triển kinh tế với giải quyết tốt các vấn đề xã hội, giảm sự chênh lệch khoảng cách phát triển giữa các dân tộc và giữa các vùng trong tỉnh.

(2) Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ trong mọi lĩnh vực. Xây dựng đời sống văn hóa, môi trường văn hóa lành mạnh; xây dựng con người Bắc Giang phát triển toàn diện. Nâng cao chất lượng công tác phòng bệnh và chữa bệnh; nâng tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế. Đẩy mạnh thông tin, truyền thông, phát thanh, truyền hình. Thực hiện tốt các chính sách xã hội, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống nhân dân. Quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tiết kiệm, hợp lý, có hiệu quả và bền vững tài nguyên; thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu.

(3) Tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội. Xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tích cực đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn các loại tội phạm, tai nạn, tệ nạn xã hội. Đẩy mạnh cải cách tư pháp, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan tư pháp. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo. Tăng cường công tác đối ngoại.

(4) Xây dựng chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả, chính quyền của dân, do dân, vì dân; đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, UBND, các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ trình độ, năng lực, tính chuyên nghiệp cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ mới.

(5) Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo đồng thuận xã hội thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

(6) Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tư tưởng; ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; coi trọng công tác bảo vệ Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ; tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và công tác dân vận của Đảng; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong thời kỳ mới.

Nhiệm vụ trọng tâm: 

Trên cơ sở các nhiệm vụ trên, tỉnh Bắc Giang xác định 3 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ 2015-2020 là:

 (1) Tập trung đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, công nghiệp, đô thị, dịch vụ, nông nghiệp, nông thôn đi trước một bước để tạo tiền đề cho phát triển kinh tế - xã hội trong tương lai.

(2) Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thể chế, thủ tục hành chính, công vụ, công chức và hiện đại hóa hành chính. Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí một cách quyết liệt trên tất cả các lĩnh vực, tạo chuyến biến rõ rệt.

(3) Tập trung xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh. Thực hiện kiên trì, quyết liệt hơn Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có đủ năng lực và uy tín để lãnh đạo thực hiện có kết quả các nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong tình hình mới.

Các giải pháp chủ yếu:

(1) Tăng cường công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức. Triển khai quyết liệt việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt. Tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong Đảng. Tập trung lãnh đạo xây dựng hệ thống chính trị các cấp vững mạnh.

(2) Nâng cao năng lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Xây dựng bộ máy hành chính nhà nước trong tỉnh thật sự tinh gọn, năng động, chuyên nghiệp, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Triển khai thực hiện chủ trương tinh giản biên chế công chức, viên chức nhà nước một cách quyết liệt và thực chất.

(3) Đẩy mạnh huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. Mạnh dạn, sáng tạo, quyết liệt trong việc xây dựng các cơ chế, chính sách địa phương cho sát với yêu cầu của thực tiễn, tạo môi trường thông thoáng thuận lợi cho đầu tư, kinh doanh, phát triển sản xuất.

(4) Tăng cường xây dựng và quản lý các quy hoạch, nhất là các quy hoạch chủ lực, quy hoạch quan trọng về kinh tế - xã hội; trên cơ sở quy hoạch, lựa chọn các lĩnh vực, địa bàn, dự án để tập trung đầu tư, tạo sự đột phá đi lên.

(5) Khuyến khích phát triển đa dạng các thành phần kinh tế. Phát triển đồng bộ các loại thị trường theo cơ chế cạnh tranh lành mạnh, trọng tâm là thị trường hàng hoá, dịch vụ, thị trường lao động, tài chính, bảo hiểm, bất động sản, khoa học công nghệ.

(6) Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ trên các lĩnh vực. Có cơ chế khuyến khích các tổ chức và cá nhân có những sáng kiến cải tiến kỹ thuật, có các đề tài, dự án mang tính nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ mới.

(7) Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động ứng phó biến đổi khí hậu.

(8) Chú trọng công tác đào tạo nghề, phát triển nguồn nhân lực. Xây dựng và thực hiện cơ chế, chính sách thu hút, sử dụng nguồn nhân lực có trình độ cao.

(9) Thực hiện tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội và giải quyết tốt các vấn đề xã hội bức xúc. Thực thi nghiêm các chính sách, chế độ đối với người có công, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, công nhân trong khu công nghiệp. Thực hiện tốt các chính sách dân tộc, tôn giáo.

 (10) Chú trọng đẩy mạnh công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; củng cố vững chắc công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan tư pháp. Làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo.

(11) Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân. Tăng cường vai trò của mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân tham gia vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Thông qua mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân để tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững chắc.

(12) Đẩy mạnh hoạt động đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân trên các lĩnh vực. Nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại; chú trọng quảng bá, xây dựng hình ảnh nhằm nâng cao vị thế địa phương.

(13) Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thi đua, khen thưởng. Tăng cường vận động các tầng lớp nhân dân, các thành phần kinh tế, các tổ chức xã hội tham gia tích cực vào các phong trào thi đua yêu nước, thi đua sản xuất kinh doanh, thi đua xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa... phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh./.

BTCB

Các tin bài khác:


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat