Tổng quan về bắc giang » Tình hình kinh tế - xã hội
Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014
Ngày đăng: 01/03/2015 Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành phát triển KT-XH và dự toán NSNN năm 2014; thường xuyên kiểm điểm, đánh giá, đưa ra những chỉ đạo kịp thời, phù hợp thực tế; cộng đồng doanh nghiệp, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đoàn kết, nỗ lực phấn đấu nên tình hình KT-XH chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch.

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng cao hơn cùng kỳ và vượt kế hoạch đề ra, ước đạt 9,2%, trong đó: Nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 5,7%; công nghiệp - xây dựng tăng 13,0%, dịch vụ tăng 7,3%. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục tiến bộ, đời sống nhân dân ổn định và từng bước được nâng lên; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

I. Lĩnh vực sản xuất, phát triển kinh tế

1. Sản xuất công nghiệp

- Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 17,9%, trong đó khu vực quốc doanh tăng 3,4%, khu vực ngoài quốc doanh tăng 11,2%, khu vực vốn đầu tư nước ngoài tăng 22,2% so với năm 2013.

- Từ đầu năm đến nay, có thêm 46 doanh nghiệp mới đi vào sản xuất, với giá trị sản xuất chiếm khoảng 2,1% tổng giá trị sản xuất công nghiệp, góp phần đưa giá trị sản xuất ước đạt 47.210 tỷ đồng, bằng 101,7% kế hoạch, tăng 21,7% so với năm 2013; trong đó, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 32.070 tỷ đồng, tăng 26,4%; khu vực quốc doanh đạt 4.129 tỷ đồng, tăng 5,4%, khu vực ngoài quốc doanh đạt 11.202 tỷ đồng, tăng 15,9%.

- Sản xuất ngoài quốc doanh tại các huyện, thành phố vượt kế hoạch đề ra. Giá trị sản xuất theo giá thực tế ước đạt 9.025 tỷ đồng, đạt 112,5% kế hoạch, tăng 14%; sản xuất ngoài quốc doanh tại các khu công nghiệp đạt 1.990 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2013.

2. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

- Về trồng trọt: Tổng diện tích gieo trồng ước đạt 176.485 ha, bằng năm 2013. Năng suất lúa bình quân ước đạt 55,3 tạ/ha, tăng 2,6 tạ/ha so với năm 2013. Tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 660 nghìn tấn, bằng 103,1% kế hoạch, tăng 5,7% so cùng kỳ. Vụ vải thiều được mùa, sản lượng đạt trên 190.000 tấn quả tươi, tăng 60.000 tấn so với 2013.

- Về chăn nuôi: Sản lượng thịt hơi các loại ước đạt 210 nghìn tấn, tăng 2,7% so với 2013; việc phát triển sản phẩm “gà đồi Yên Thế” tiếp tục được quan tâm chỉ đạo.

- Về sản xuất lâm nghiệp: Các địa phương đã huy động các nguồn lực trong dân và các doanh nghiệp cho trồng, bảo vệ và phát triển rừng nên kết quả các chỉ tiêu chủ yếu đều vượt kế hoạch đề ra.

- Về sản xuất thủy sản: Cơ bản phát triển ổn định, diện tích nuôi duy trì trên 12 nghìn ha, sản lượng khai thác ước đạt 30 nghìn tấn, bằng 100% kế hoạch, tăng 1,7% so với năm 2013.

- Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm thực hiện; các huyện, thành phố đã tích cực huy động các nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành các mục tiêu đề ra. Ước đến hết năm 2014, có thêm 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 03 xã so với kế hoạch, bình quân mỗi xã đạt khoảng 11,5 tiêu chí, tăng 1,3 tiêu chí so với năm 2013.

3. Hoạt động thương mại, dịch vụ

3.1. Thương mại, giá cả, xuất, nhập khẩu

- Hoạt động thương mại, giá cả thị trường được tập trung chỉ đạo, tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 15.050 tỷ đồng, đạt 96,5% kế hoạch, tăng 12,5%, trong đó kinh tế nhà nước ước đạt 550 tỷ đồng, tăng 19,6%, kinh tế ngoài nhà nước ước đạt 14.500 tỷ đồng, tăng 12,3% so với năm 2013.

- Kim ngạch xuất, nhập khẩu đạt kế hoạch đề ra, giá trị xuất khẩu cả năm ước đạt 2.105 triệu USD, tăng 27,1% so với năm 2013. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 2.160 triệu USD, bằng 100,5 kế hoạch, tăng 27% so với năm 2013.

3.2. Tài chính, ngân hàng

- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 3.445,9 tỷ đồng, bằng 118,3% dự toán, tăng 9,4% so với năm 2013; trong đó thu nội địa là 2.695,9 tỷ đồng, bằng 124,6% dự toán, tăng 5,2%, thu không tính tiền sử dụng đất và thu xổ số kiến thiết đạt 1.706,4 tỷ đồng, bằng 104,1% dự toán, tăng 1,6% so với năm 2013.

- Chi ngân sách cơ bản đáp ứng nhiệm vụ chi, bảo đảm đúng quy định. Ước thực hiện chi ngân sách đạt 10.516,6 tỷ đồng, bằng 129.6% dự toán, tăng 2,1% so với năm 2013; trong đó chi thường xuyên 7.329 tỷ đồng, bằng 114,7% dự toán, tăng 17,8% so với năm 2013.

3.3. Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông

- Giao thông vận tải được quan tâm chỉ đạo, trong đó hạ tầng giao thông được đầu tư, duy tu, bảo dưỡng. Khối lượng vận chuyển hành khách ước đạt 23,8% triệu lượt người, tăng 8%; vận chuyển hàng hóa đạt 16,7 triệu tấn, tăng 9,5% so với năm 2013.

- Dịch vụ bưu chính, viễn thông tiếp tục có bước phát triển, thông tin liên lạc được đảm bảo thông suốt. Doanh thu hoạt động dịch vụ bưu chính viễn thông ước đạt 1.590 tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2013.

4. Đầu tư phát triển

Tổng vốn đầu tư đạt phát triển toàn xã hội trên địa bàn ước đạt 25.200 tỷ đồng, bằng 100,8% kế hoạch, tăng 18,3% so với năm 2013; trong đó, vốn đầu tư khu vực dân cư 10.833 tỷ đồng, tăng 20%; vốn đầu tư của các doanh nghiệp đạt 5.565 tỷ đồng, tăng 13,6%; vốn đầu tư nước ngoài đạt 5.050 tỷ đồng, tăng 42.3%; vốn nhà nước đạt 3.752 tỷ đồng, bằng 98,1% so với 2013.

4.1. Thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp

- Tính đến 30/11/2014, đã thu hút được 81 dự án đầu tư trong nước, tăng 70% số vốn, vốn đăng ký 4.704 tỷ đồng, tăng 93,5%; 33 dự án đầu tư nước ngoài, bằng 109% vốn đăng ký 177,3 triệu USD, tăng 13%; trong đó, các khu công nghiệp thu hút được 9 dự án đầu tư trong nước, vốn đăng ký 78,6 tỷ đồng; 26 dự án đầu tư nước ngoài, vốn đăng ký 166 triệu USD. Vốn thực hiện của các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đến hết tháng 10 đạt khoảng 220 triệu USD, tăng 26% so với năm 2013.

- Quy mô của các doanh nghiệp thành lập mới tăng lên, vốn đăng ký bình quân đạt khoảng 6 tỷ đồng một doanh nghiệp. Từ đầu năm 2014 đến 30/11/2014 có 461 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 6% so với năm 2013, vốn đăng ký đạt 2.805 tỷ đồng.

4.2. Đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách Nhà nước

Đến nay, kế hoạch vốn đầu tư XDCB từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt 3.887 tỷ đồng, ước đến 31/12/2014, giá trị khối lượng thực hiện đạt 4.506 tỷ đồng, bằng 115,0% kế hoạch; ước đến 31/01/2015 giá trị giải ngân đạt 3.797 tỷ đồng, bằng 97% kế hoạch.

5. Công tác quản lý tài nguyên và môi trường

Công tác quản lý tài nguyên và môi trường được siết chặt bằng việc ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, ngăn ngừa và xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, về tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản cũng được tăng cường. Do vậy, các chỉ tiêu chủ yếu về môi trường đã thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra.

II. Lĩnh vực văn hóa - xã hội

1. Giáo dục và Đào tạo

- Quy mô trường lớp tiếp tục được duy trì hợp lý, đáp ứng cơ bản nhu cầu học tập. Toàn tỉnh hiện có 838 cơ sở giáo dục và đào tạo; cơ sở vật chất tiếp tục được đầu tư theo hướng kiên cố hóa, hiện đại hóa. Ước thực hiện năm 2014, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 76,1%, tăng 2,7%, tỷ lệ kiên cố hóa trường lớp đạt 83,5%, tăng 1% so với năm 2013.

- Công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi và phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2 được chỉ đạo tích cực và có hiệu quả. Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi hoàn thành trước 01 năm so với kế hoạch, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2 vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

2. Công tác văn hóa, thể thao và du lịch

- UBND tỉnh đã chỉ đạo tổ chức thành công các sự kiện văn hóa như: Lễ kỷ niệm 130 năm cuộc khởi nghĩa Yên Thế; ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc tỉnh Bắc Giang lần thứ VI...

- Công tác phát triển du lịch đã có nhiều chuyển biến tích cực, lượng du khách du lịch năm 2014 ước đạt 305.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 1.500 lượt; doanh thu lĩnh vực du lịch ước đạt 190 tỷ đồng, tăng 23,5% so với năm 2013.

3. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, dân số kế hoạch hóa gia đình

- Ước đến hết năm 2014, tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế đạt 69,6%, tăng 8,7 so với năm 2013. Số người tham gia bảo hiểm y tế ngày một tăng, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân ước đạt 72%, tăng 6%, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng là 15,7% đạt kế hoạch, giảm 0,7% so với năm 2013.

- Tỷ số giới tính khi sinh nam/nữ toàn tỉnh ước đạt là 117 nam/100 nữ, vượt kế hoạch đề ra.

4. Khoa học và Công nghệ

Hiện có 13 dự án khoa học công nghệ cấp nhà nước, 01 đề án khoa học công nghệ, 27 đề tài, dự án khoa học công nghệ cấp tỉnh đang triển khai trên địa bàn, tập trung chủ yếu vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Một số dự án đã mang lại hiệu quả KT-XH, tạo ra chuỗi giá trị hàng hóa và hình thành các vùng sản xuất tập trung như: Miến dong ở Sơn Động, chè Yên Thế, gạo thơm ở Yên Dũng, khoai tây ở Việt Yên...

5. Tình hình đời sống nhân dân, lao động, việc làm và chính sách xã hội

Đời sống nhân dân cơ bản ổn định, không xảy ra tình trạng đói giáp hạt. Số hộ thoát nghèo trong năm là 5.660 hộ, tổng số hộ nghèo còn 38.880 hộ, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 9%, đạt kế hoạch đề ra.

Tổng số người được tạo việc làm mới là 28.200 người, đạt 100% kế hoạch, trong đó xuất khẩu lao động là 3.800 người; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 47%. Tỷ lệ lao động trong độ tuổi lao động chưa có việc làm ở thành thị có xu hướng giảm, ước năm 2014 chiếm 4%.

III. Lĩnh vực nội chính

1. Công tác tư pháp, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, thi hành án dân sự

- Công tác tư pháp được tổ chức thực hiện tốt trên nhiều mặt, Bắc Giang là địa phương thực hiện triển khai thi hành Hiến pháp sớm trong tốp đầu cả nước và tổ chức tập trung quy mô toàn tỉnh.

- Công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, trong năm đã thụ lý 11.868 vụ việc với số tiền trên 780 tỷ đồng; trong đó, số thụ lý mới 8.619 vụ việc với số tiền 630 tỷ đồng; đã giải quyết xong 9.018/8.432 vụ việc mới có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 95%; số tiền 321/372 tỷ đồng có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 86%.

2. Công tác cải cách hành chính

Công tác cải cách hành chính có nhiều cố gắng, loại bỏ được các thủ tục không cần thiết ở các lĩnh vực như: Đầu tư, đất đai, xây dựng, đăng ký doanh nghiệp, hải quan, thuế, kho bạc, xuất nhập khẩu..., từng bước tạo sự thông thoáng, thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Công tác ứng dụng công nghệ thông tin được quan tâm triển khai, góp phần tích cực trong công tác cải cách hành chính. Đến nay, 10/10 huyện, thành phố và 13/18 sở, ngành đã cài đặt và sử dụng phần mềm một cửa, trong đó có 8 đơn vị sử dụng phần mềm 1 cửa liên thông. Việc gửi nhận văn bản điện tử đã dần đi vào nền nếp, tỷ lệ văn bản điện tử đạt đến 76,6%, tăng 3,5%, văn bản điện tử đi đạt 74,1%, tăng 4,4% so với năm 2013.

3. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng

Các biện pháp phòng ngừa tham nhũng được triển khai toàn diện, với các giải pháp như: công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị; việc luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức; thực hiện các quy định về minh bạch tài sản và thu nhập; cải cách hành chính và áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành... bước đầu có hiệu quả.

4. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Các cấp, ngành, địa phương đã duy trì thực hiện tốt công tác tiếp dân, phân loại, xử lý đơn thư đúng quy định, trong năm toàn tỉnh đã tổ chức tiếp 6.815 lượt người, tiếp nhận 6.638 đơn các loại, tổng số đơn phải giải quyết trong năm là 2.647 đơn, đã giải quyết xong 2.483 đơn, đạt tỷ lệ 93%.

5. Công tác quốc phòng- an ninh, đối ngoại

- Công tác quân sự địa phương được duy trì; thực hiện nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, trực phòng chống cháy nổ, cháy rừng, kiểm soát quân sự, tuần tra canh gác, bảo đảm an toàn cơ quan, đơn vị và an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

- Lực lượng công an chủ động tăng cường phối hợp với các ngành liên quan, các địa phương đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức phòng ngừa các loại tội phạm, tệ nạn xã hội trong nhân dân. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, phạm pháp hình sự được kiềm chế, giảm so với năm 2013.

6. Công tác đảm bảo an toàn giao thông

Tình hình tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí, tính từ ngày 16/11/2013 đến ngày 15/11/2014 trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 367 vụ, làm chết 122 người, bị thương 375 người (giảm 19% về số vụ, giảm 28% số người chết, giảm 6% số người bị thương).

* Nhìn chung, năm 2014 mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng tình hình KT-XH của tỉnh tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, 16/16 chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Sản xuất công nghiệp có bước phục hồi, các hoạt động dịch vụ tiếp tục phát triển đa dạng; sản xuất nông nghiệp được mùa toàn diện; kết cấu hạ tầng KT-XH được tập trung đầu tư. Lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt được nhiều tiến bộ; các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện, đời sống đại bộ phận nhân dân ổn định, từng bước được nâng lên; cải cách hành chính đạt được kết quả nhất định; việc giải quyết một số vấn đề nổi cộm, bức xúc như: khiếu kiện đông người, kéo dài, khai thác khoáng sản trái phép, vi phạm trật tự an toàn giao thông có nhiều chuyển biến tích cực; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hôi được bảo đảm.

Song bên cạnh đó, vẫn còn tồn tại hạn chế như: tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp trong nước còn gặp nhiều khó khăn, một số vấn đề nổi cộm bức xúc về môi trường, khai thác cát sỏi lòng sông, khiếu kiện đông người chưa được giải quyết triệt để; công tác quản lý nhà nước trên nhiều lĩnh vực vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế cần sớm khắc phục.../.

Hải Huyền (tổng hợp)


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat