Tổng quan về bắc giang » Tình hình kinh tế - xã hội
Tình hình kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng 6 tháng đầu năm 2016
Ngày đăng: 05/07/2016

6 tháng đầu năm 2016, kinh tế - xã hội (KT-XH) của tỉnh đạt được nhiều kết quả nổi bật. Tăng trưởng kinh tế (GRDP) tăng cao nhất kể từ năm 2013, ước đạt 8,5%, trong đó, nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,2%, công nghiệp - xây dựng tăng 13,3%, dịch vụ tăng 6,9%. Đời sống nhân dân ổn định, từng bước được nâng lên; quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Sản xuất công nghiệp n định và tăng trưởng khá. Ảnh: BGP/Hải Huyền.

1. Sản xuất công nghiệp n định và tăng trưởng khá

Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 16,2% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất công nghiệp 6 tháng (giá so sánh) ước đạt 24.860 tỷ đồng, bằng 49% so kế hoạch, tăng 20% so với cùng kỳ, trong đó khu vực kinh tế Nhà nước ước đạt 1.575 tỷ đồng, tăng 11,6%; khu vực kinh tế ngoài Nhà nước ước đạt 4.745 tỷ đồng, tăng 10%; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 18.540 tỷ đồng, tăng 23,7%.

2. Sản xuất nông nghiệp cơ bản n định

- Giá trị sản xuất ước đạt 9.430 tỷ đồng (giá so sánh); trong đó, nông nghiệp đạt 8.580 tỷ đồng, tăng 3%, thủy sản đạt 465 tỷ đồng, tăng 7,1%, lâm nghiệp đạt 385 tỷ đồng, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2015.

- Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ Đông - Xuân 2015-2016 đạt 103.890 ha, bằng 99,3% so với cùng kỳ. Năng suất các loại cây trồng chính đều tăng so với cùng kỳ. Riêng sản lượng vải thiều năm 2016 ước đạt 150.000 tấn, trong đó vải sớm đạt 23.000 tấn.

- Chăn nuôi, thủy sản cơ bản thuận lợi; công tác tiêm phòng, kiểm dịch được thực hiện tốt, trên địa bàn không có dịch bệnh nguy hiểm xảy ra; đàn bò, lợn, gia cầm có xu hướng tăng so cùng kỳ. Sản lượng thịt hơi các loại ước đạt 130 nghìn tấn, tăng 6,5% so với cùng kỳ và đạt 60% so với kế hoạch năm; sản lượng thủy sản đạt 18.400 tấn, tăng 18,7%, bằng 59,4% kế hoạch.

- Các đơn vị, địa phương tích cực triển khai kế hoạch trồng rừng đồng thời tăng cường các biện pháp bảo vệ, phòng chống cháy rừng. Toàn tỉnh hiện đã trồng được gần 6.500 ha rừng tập trung, tăng 30% so với cùng kỳ, đạt 130% kế hoạch năm.

- Chương trình MTQG xây dng nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo; đến nay đã có 37 xã (18,3%) đạt chuẩn nông thôn mi, bình quân mỗi xã hoàn thành thêm được 0,2 tiêu chí, nâng số tiêu chí bình quân toàn tỉnh là 12,9 tiêu chí/xã.

3. Dịch vụ duy trì được tốc độ tăng trưởng n đnh.

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ 6 tháng ước đạt 9.295 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ, bằng 48,9% so kế hoạch năm. Giá cả thị trường 6 tháng tương đối ổn định, không có hiện tượng đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hp lý. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 5 tăng 0,06% so với tháng 4, tăng 0,32% so với tháng 12/2015, dự tính tháng 6 tăng 0,36% so với tháng 5, tăng 0,68% so với tháng 12/2015.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ tăng 14% so với cùng kỳ. Ảnh: BGP/Hải Huyền.

- Xuất khẩu có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong 2 năm trở lại đây, giá trị ước đạt 1.400 triệu USD, tăng 29,8%, đạt 48,3% kế hoạch; nhập khẩu đạt 1.471 triệu USD, tăng 30,6%, đạt 49,8% kế hoạch.

- Tổng huy động vốn và dư nợ tín dụng tăng cao hơn bình quân cả nước, tỷ lệ nợ xấu giảm. Ước đến 30/6/2016, tổng nguồn vốn huy động đạt 28.275 tỷ đồng, tăng 15,6%; dư nợ cho vay ước đạt 28,260 tỷ đồng, tăng 10%.

4. Thu ngân sách nhà nước đạt kết quả tích cực.

Tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng ước đạt 2.179 tỷ đồng (trong đó thu tiền nội địa đạt 1.874 tỷ đồng, thuế XNK đạt 305 tỷ đồng), đạt 60,5% dự toán, tăng 16,1% so với cùng kỳ; thu nội địa không tính tiền sử dụng đất đạt 1.184 tỷ đồng, bằng 49,6% kế hoạch, tăng 18,2% so với cùng kỳ.

5. Thu hút đầu tư đạt được kết quả đáng khích lệ; huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng được tập trung

- Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt khoảng 14.000 tỷ đồng, tăng 8,8% so với cùng kỳ, đạt 38,7% kế hoạch.

- Thu hút đầu tư đạt kết quả tích cực, 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh có 84 dự án đầu tư được cấp mới, trong đó có 59 dự án đầu tư trong nưc, vốn đăng ký trên 9.300 tỷ đồng; 25 dự án đầu tư nước ngoài, vốn đăng ký trên 228 triệu USD; điều chỉnh tăng vốn đầu tư cho 11 dự án FDI với vốn đăng ký tăng thêm đạt 65 triệu USD (tính đến hết tháng 5, tỉnh Bắc Gỉang đứng thứ 9 cả nước về số vn FDI thu hút với s vốn đăng ký mới và b sung đạt 287 triệu USD, chiếm 2,7% cả nước).

- Toàn tỉnh có 428 doanh nghiệp và 50 chi nhánh, văn phòng đại diện được thành lập mới, tăng 47%, với tổng vốn đăng ký 7.654 tỷ đồng, tăng 3,7 lần so với cùng kỳ.

6. Công tác quản lýi nguyên môi trường được chú trọng

Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý hoạt động khoáng sản, tuần tra, kiểm soát nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi khai thác khoáng sản trái phép, đặc biệt là khai thác đất san lấp mặt bằng và khai thác cát, sỏi lòng sông.

Tăng cường công tác quản lý hoạt động khoáng sản. Ảnh: BGP/Hải Huyền.

Việc thực hiện Đ án thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải khu vực nông thôn bước đầu có sự chuyển biến tích cực; các tổ, đội, hợp tác xã vệ sinh môi trường được phát triển; các địa phương tổ chức thu gom, vận chuyển, xử lý các điểm rác thải phát sinh không đúng nơi quy định.

7. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ.

- Chất lượng giáo dục, đào tạo có chuyển biến tích cực, chất lượng đào tạo học sinh giỏi được nâng lên; công tác phổ cập giáo dục các cấp học được duy trì vững chắc, chất lượng giáo dục có nhiều chuyển biến rõ nét.

- Công tác y tế dự phòng được quan tâm thực hiện; cơ sở vật chất y tế tiếp tục được trang bị theo hướng hiện đại hóa; chất lượng công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân từng bước được nâng lên. 6 tháng đầu năm, trên địa bàn không xảy ra dịch bệnh nguy hiểm.

- Lĩnh vực văn hóa, thể dục, thể thao có nhiều đổi mới, đáp ứng nhu cầu của người dân. Công tác đảm bảo an sinh xã hội chăm lo đòi sống nhân dân được thực hiện tốt Đời sống nhân dân trên địa bàn cơ bản ổn định, không xảy ra tình trạng đói giáp hạt.

- Tuyển sinh đào tạo ngh cho 8.168 người (đạt 28,7%), tạo việc làm mới cho trên 14.600 lao động (trong đó xuất khu lao động là 1.920 người, chiếm 13,1%), đạt 51,1% kế hoạch, tăng 4,7% so với cùng kỳ.

Bộ phận một cửa, một cửa điện t hiện đại liên thông tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Ảnh: BGP/Hải Huyền.

- Công tác cải cách hành chính có nhiều cố gắng và đã đạt được kết quả bước đầu. Thủ tục hành chính thường xuyên được rà soát; kịp thời bãi bỏ những thủ tục hành chính rườm rà; cơ chế một cửa, một cửa điện t hiện đại liên thông được nhân rộng và duy trì thực hiện tốt, góp phần công khai hóa, minh bạch hóa các quy định về thủ tục hành chính, giảm phiền hà, thời gian chờ đợi cho người dân và tổ chức.

8. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, t cáo

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã tiếp 3.315 lượt người (tăng 21,2% so với cùng kỳ) đến đề nghị giải quyết 2.210 vụ việc (tăng 6,1%), tiếp nhận 3.650 đơn các loại (tăng 30,9%). Số đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp, các ngành là 1.690 đơn, đã xem xét giải quyết xong 1.391 đơn, đạt tỷ lệ 82% (giảm 3,8% so với cùng kỳ năm trước).

9. Công tác quốc phòng – an ninh; bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Công tác quân sự địa phương được duy trì; tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội cơ bản ổn định, phạm pháp hình sự được kiềm chế. Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông được thực hiện tốt, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí so vi cùng kỳ. 6 tháng đầu năm đã xảy ra 92 vụ TNGT, làm chết 47 người, làm bị thương 77 người; giảm 62% số vụ, số người chết giảm 15%, số người bị thương giảm 45% so với cùng kỳ năm 2015.

* Tuy nhiên, bên cạnh nhng kết quả tích cực đã đạt được, tình hình phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm còn có nhiều hạn chế, khó khăn: Chất lượng tăng trưởng kinh tế chậm được cải thiện, tăng trưởng kinh tế có đóng góp chủ yếu từ ngành công nghiệp, tốc độ tăng trưởng kinh tế ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản, dịch vụ thấp hơn so với cùng kỳ, sản xuất công nghiệp vẫn chủ yếu là gia công, lắp ráp, giá trị gia tăng thấp; công nghiệp phụ trợ, công nghiệp chế tạo chậm phát triển.

Tốc độ tăng trưởng sản xuất của các doanh nghiêp trong nước đạt thấp hơn cùng kỳ, số doanh nghiệp phải tạm dng sản xuất vẫn ở mức cao. Tình trạng vi phạm pháp luật về bảo vệ rng diễn biến phức tạp. Thu ngân sách nhà nước đạt kết quả khá nhưng chưa bền vững, trong 15 khoản thu có 7 khoản thu đạt thấp hơn cùng kỳ; nợ đọng thuế ở mức cao. Tiến độ thực hiện và giải ngân vn đầu tư công còn chậm, nhất là các dự án khởi công mới năm 2016. Tiến độ cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình cá nhân còn chậm (mới đạt tỷ lệ 26,82% kế hoạch). Tình trạng khai thác, vận chuyển, khoáng sản trái phép vẫn còn diễn ra tại một số địa phương.

Chất lượng khám chữa bệnh, công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm kết quả còn hạn chế. Còn nhiều doanh nghiệp vi phạm về chế độ, chính sách đối với người lao động. Tội phạm về ma túy, kinh tế, môi trường tăng lên và diễn biến phức tạp. Việc xử lý xe quá khổ, quá tải chưa triệt để./.

Hải Huyền (tổng hợp)


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat