Tổng quan về bắc giang » Mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội
Chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu tỉnh Bắc Giang năm 2017
Ngày đăng: 20/01/2017

Năm 2017, tỉnh Bắc Giang đề ra mục tiêu và một số chỉ tiêu phát triển KT-XH chủ yếu như sau:

1. Mục tiêu

Tiếp tục đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn năm 2016. Từng bước tạo chuyển biến trong việc cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, khuyến khích khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp. Tập trung phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị, công nghiệp. Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, khoa học - công nghệ; nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, chủ động phòng chống thiên tai; thực hiện tốt các mục tiêu an sinh xã hội. Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước. Củng cố quốc phòng, an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2017

(1) Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) tăng 10,5%.

(2) GRDP bình quân đầu người đạt 1.900-2.000 USD.

(3) Thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 4.610 tỷ đồng.

(4) Huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt trên 40 nghìn tỷ đồng.

(5) Kim ngạch xuất khẩu đạt 4,8 tỷ USD, nhập khẩu 5,1 tỷ USD

(6) Giá trị sản xuất trên 1 ha đất nông nghiệp đạt 95 triệu đồng

(7) Tỷ lệ dân số đô thị 17,5%

(8) Số lượng khách du lịch đến tỉnh 690.000 lượt người

(9) Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới 28,6%.

(10) Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia khoảng 83,8%.

(11) Tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011-2020 trên 94,3%. Số giường bệnh/vạn dân 23,9 giường; tỷ lệ người dân tham gia BHYT 86,5%

(12) Tỷ lệ hộ gia đình văn hoá đạt 86%; làng, bản, tổ dân phố văn hoá đạt 70%;xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới 28,6%

(13) Tỷ lệ hộ nghèo giảm 2% so với năm 2016, còn 9,9%; trong đó các xã đặc biệt khó khăn giảm 4%, còn 27,7%.

(14) Số lao động được giải quyết việc làm 28.800 người (trong đó xuất khẩu lao động 3.600 người)

(15) Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 92,8%; tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch đạt 84,7%.

(16) Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom đạt 57,6%, trong đó tỷ lệ chất thải rắn được thu gom xử lý hợp vệ sinh đạt 86,8%.

(17) Tỷ lệ che phủ rừng (không tính diện tích cây ăn quả) đạt 37,3%;

 

3. Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu

 (1) Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút đầu tư gắn với cơ cấu lại kinh tế

- Tập trung cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư trong tiếp cận đất đai, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, ban hành các cơ chế; triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ khởi sự doanh nghiệp.

Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng KCN Hòa Phú, Quang Châu, Song Khê - Nội Hoàng, Vân Trung. Hoàn thành xây dựng quy hoạch vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao như trồng rau an toàn, nấm, cam, chè, chăn nuôi gà, lợn, cá...

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện một số dự án trọng điểm trong lĩnh vực dịch vụ như: Trung tâm logistics; khu du lịch tâm linh, sinh thái Tây Yên Tử; sân Golf, dịch vụ Yên Dũng...

(2) Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, đô thị

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án trọng điểm của tỉnh như: Bệnh viện đa khoa tỉnh; Hạ tầng và nhà thi đấu thể thao tỉnh Bắc Giang; dự án Khu số 1, 2 thuộc khu đô thị phía Nam, thành phố Bắc Giang...

- Đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các khu dân cư thuộc thành phố Bắc Giang, thị trấn Vôi, Thắng, Cao Thượng và Neo. Thu hút đầu tư cải tạo, xử lý các khu chung cư cũ trên địa bàn thành phố Bắc Giang.

- Lập danh mục các dự án thu hút đầu tư theo hình thức PPP để thu hút đầu tư. Phối hợp đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng đường cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án xây dựng cầu Đồng Sơn theo hình thức PPP.

(3) Tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách Nhà nước

- Tập trung thực hiện các giải pháp tăng thu; phấn đấu hoàn thành và vượt mức dự toán thu NSNN được giao. Thực hiện các nhiệm vụ chi NSNN theo dự toán được giao, chỉ bổ sung ngân sách chi cho các nhiệm vụ đặc biệt, đột xuất.

- Tăng cường quản lý đầu tư và xây dựng từ khâu quy hoạch, xây dựng kế hoạch, phân bổ vốn; đôn đốc xử lý nợ đọng XDCB.

(4) Tiếp tục phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa - xã hội

- Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án xây dựng cơ sở vật chất giáo dục mầm non, Đề án dạy và học tiếng Anh trong các cơ sở giáo dục; thực hiện phân luồng sau trung học cơ sở; định hướng nghề nghiệp ở bậc trung học phổ thông.

- Thực hiện tốt công tác y tế dự phòng, nâng cao năng lực giám sát, phòng, chống dịch bệnh, năng lực kiểm tra, giám sát đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Đẩy nhanh quá trình xã hội hóa trong hoạt động khám, chữa bệnh.

- Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; chất lượng công tác báo chí, xuất bản, phát thanh, truyền hình.

(5) Thực hiện tốt các chính sách xã hội, giảm nghèo, giải quyết việc làm

- Phát triển ngành nghề nông thôn để giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững; kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách đối với người lao động của các doanh nghiệp.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch của UBND tỉnh về đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia BHYT.

 (6) Đẩy mạnh ứng dụng khoa học – công nghệ; bảo vệ môi trường, tăng cường quản lý tài nguyên

- Nhân rộng các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nhằm nâng cao chất lượng nông sản và hiệu quả sản xuất nông nghiệp.

- Xây dựng các quy định, quản lý tài nguyên và môi trường. Làm tốt công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.

- Chú trọng phòng ngừa, kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm môi trường từ hoạt động sản xuất công nghiệp, thực hiện tốt việc thu gom, xử lý rác thải khu vực nông thôn, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

(7) Từng bước xây dựng bộ máy hành chính chuyên nghiệp, hiệu quả; đẩy mạnh cải cách hành chính

- Rà soát, phân định chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan quản lý nhà nước ở từng cấp. Tiếp tục sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công; đẩy mạnh việc phân cấp quản lý, phân công trách nhiệm; công khai, minh bạch các hoạt động thực thi công vụ.

- Triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch của UBND tỉnh về cải cách hành chính, trọng tâm là thực hiện cải cách thủ tục hành chính, thể chế hóa các văn bản, từng bước hiện đại hóa nền hành chính nhà nước.

(8) Tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giải quyết khiếu nại, tố cáo

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội. Huy động cả hệ thống chính trị tham gia công tác bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Giải quyết các mâu thuẫn ngay từ cơ sở, không để xảy ra “điểm nóng”.

- Tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông; duy trì thường xuyên việc tuần tra, kiểm soát xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, tiếp tục phấn đấu giảm 5% so với năm 2016 trên cả 03 tiêu chí.

- Tiếp tục thực hiện tốt các văn bản của Trung ương, của tỉnh về tiếp dân, giải quyết KNTC. Công khai, minh bạch, nhất là đối với công tác bồi thường giải phóng mặt bằng khi thu hồi đất; giải quyết kịp thời các quyền lợi chính đáng của người dân.

(9) Tăng cường sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, thi đua, tạo sự đồng thuận trong tổ chức thực hiện

- Thực hiện tốt sự phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội,  các đoàn thể nhân dân trong quá trình tổ chức thực hiện. Chủ động thông tin định hướng dư luận, nhất là đối với các vấn đề phức tạp, nhạy cảm; việc thông tin phải đảm bảo khách quan, trung thực, đúng định hướng.

Phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể chính trị xã hội trong việc phát động, tổ chức triển khai các phong trào thi đua, làm cho phong trào thi đua phát triển sâu rộng; đảm bảo cho hoạt động thi đua, khen thưởng thực sự là động lực phát triển.


 

 

Các tin bài khác:


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat