Tổng quan về bắc giang » Mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội
17 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của tỉnh Bắc Giang năm 2018
Ngày đăng: 27/12/2017

Năm 2018, tỉnh Bắc Giang đề ra 17 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

 

Tiếp tục đẩy mạnh sản xuất kinh doanh. Ảnh: BGP/Hải Huyền.

* Mục tiêu tng quát

Tiếp tục đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao; khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát trin doanh nghiệp. Tăng cường thu hút đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư trọng điểm. Thực hiện quyết liệt cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo điều hành. Đy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu. Phát trin toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; tăng cường bảo vệ môi trường. Chú trọng công tác quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

* Các chỉ tiêu chủ yếu:

- Về phát triển kinh tế

(1) Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) đạt 13%. Trong đó, công nghiệp - xây dựng tăng 20,8%; nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,0%; dịch vụ tăng 8,5%. Cơ cấu kinh tế: Công nghiệp - xây dựng: 46,8%; Dịch vụ: 33,4%; Nông, lâm nghiệp, thuỷ sản: 19,8%.

(2) GRDP bình quân đầu người đạt 2.100 USD,

(3) Thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 6.368 tỷ đồng.

(4) Huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt trên 40 nghìn tỷ đồng.

(5) Kim ngạch xuất khẩu đạt 7,8 tỷ USD, nhập khẩu 7,5 tỷ USD.

(6) Giá trị sản xuất trên 1 ha đất nông nghiệp đạt 95-100 triệu đồng.

(7) Tỷ lệ dân số đô thị 19,3%.

(8) Số lượng khách du lịch đạt 1,5 triệu lượt người.

(9) Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới 43,1%, tăng 20 xã so với năm 2017.

Năm 2018, phấn đấu tăng 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới so với năm 2017.

Ảnh: BGP/Hải Huyền

- Về phát triển văn hóa - xã hội

(10) Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 85%.

(11) Tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011-2020 đạt 96,5%. Số giường bệnh/vạn dân 24,6 giường. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 97,2%.

(12) Tỷ lệ hộ gia đình văn hóa đạt 87%; làng, bản, tổ dân phố văn hóa đạt 70%; xã đạt chun văn hóa nông thôn mi 39,7%.

(13) Tỷ lệ hộ nghèo giảm 2% so với năm 2017, còn 7,55%; trong đó các xã đặc biệt khó khăn giảm 4%, còn 37,78%.

(14) Số lao động được giải quyết việc làm 29.400 người, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 62,5%.

- Về môi trường

(15) Tỷ lệ dân số thành thị được cung cấp nước sạch đạt 83%; tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 93,6%.

(16) Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom đạt 60,5%, trong đó tỷ lệ chất thải rắn được thu gom được xử lý hợp vệ sinh đạt 90,9%.

(17) Tỷ lệ che phủ rừng (không tính diện tích cây ăn quả) đạt 37,3%.

* Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu

(1) Tiếp tục tháo gỡ khó khăn, đy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh

Đẩy mnh thực hiện ứng dụng công nghệ cao; tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Tập trung thu hút doanh nghiệp, t chức, cá nhân đu tư sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, tạo chuỗi liên kết sản xuất - chế biến - tiêu thụ sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản. Mở rộng quy mô sản xuất theo các tiêu chuẩn VietGap, GlobalGap đối với các sản phẩm chủ lực.

Nắm chắc tình hình triển khai các dự án đầu tư, kịp thời hỗ trợ giải quyết các khó khăn, vướng mắc nhất là trong công tác GPMB. Đng thời, đôn đốc các dự án triển khai chậm, kiên quyết xử lý các dự án đã được chấp thuận quá thời hạn quy định nhưng nhà đầu tư không trin khai.

Xây dựng các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, thu hút đầu tư phát triển du lịch, hỗ trợ phát triển các sản phẩm trọng đim, có tiềm năng. Lập quy hoạch, danh mục dự án phát trin du lịch, khu vui chơi, nghỉ dưỡng đ kêu gọi thu hút đầu tư. Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án xây dựng hạ tầng kho bãi Trung tâm Logistics quốc tế thành phố Bắc Giang. Hoàn thành khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử để đưa vào hoạt động.

Đẩy nhanh phát triển đô thị theo quy hoạch, trọng tâm là hoàn thành việc mở rộng địa giới hành chính thành phố Bắc Giang, các khu đô thị, khu dân cư mới đã được chấp thuận đầu tư.

(2) Tập trung cải thiện môi trường đu tư kinh doanh gn với tái cơ cấu kinh tế

Tiếp tục thực hiện rà soát, công khai thủ tục hành chính; triển khai áp dụng phần mềm một cửa liên thông dùng chung. Tăng cường kim tra, giám sát chế độ công vụ, xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp. Thường xuyên đối thoại để giải quyết kịp các vướng mắc của doanh nghiệp.

Đổi mi, chủ động trong công tác thu hút đầu tư. Ảnh: BGP/Hải Huyền.

Đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng KCN Hòa Phú, Quang Châu, Song Khê - Nội Hoàng, Vân Trung; thu hút đầu tư xây dựng hạ tầng KCN tại xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên. Đổi mi, chủ động trong công tác thu hút đầu tư; tập trung thu hút đầu tư phát triển công nghiệp hỗ trợ. Tăng cường công tác quản lý nhà nước đi với các dự án đầu tư trên địa bàn. Chấn chỉnh công tác cấp phép, quản lý và công tác hậu kim sau cấp phép các dự án đầu tư nước ngoài.

Đẩy mạnh hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, phát triển mạnh về số lượng và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp tư nhân, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa; khuyến khích các hộ kinh doanh cá th sang thành lập doanh nghiệp.

(3) Nâng cao hiệu quả đầu tư, quản và sử dụng ngân sách

Nuôi dưỡng, phát trin nguồn thu. Đôn đốc thu kịp thời các khoản thuế truy thu và phạt qua kết luận thanh tra, kiểm tra; tăng cường xử lý thu nợ và cưỡng chế nợ thuế, thu thuế hoạt động xây dựng, thuế tài nguyên khoáng sản.

Kiểm soát chi ngân sách nhà nước bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả. Tiếp tục cơ cấu lại ngân sách nhà nước theo hướng tăng dần tỷ trọng thu nội địa, tỷ trọng chi đầu tư phát triển, giảm tỷ trọng chi thường xuyên.

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát trin. Tập trung chỉ đạo, hỗ trợ, đy nhanh tiến độ các dự án đầu tư theo hình thức BT đang trin khai; đồng thời, giám sát chặt chẽ việc thực hiện. Tiếp tục khuyến khích mạnh mẽ đầu tư ngoài nhà nước phát trin hạ tầng, bảo đảm tuân thủ pháp luật, công khai, minh bạch, hài hòa lợi ích của nhà nước, nhà đầu tư và người dân.

Quản lý, giám sát chặt chẽ đầu tư công; tăng cường thực hiện đấu thầu qua mạng; xử lý nghiêm các vi phạm trong đầu tư. Tháo gỡ vướng mắc, đy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân các nguồn vốn đầu tư công. Tiếp tục thực hiện việc kim soát và xử lý nợ đọng trong XDCB. Đẩy nhanh thực hiện cứng hóa đường trục thôn, đường liên thôn và đường nội đồng gắn với giao thông liên thôn theo Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh.

(4) Tiếp tục phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa - xã hội

Đào tạo đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục phù hợp với định hướng đổi mới chương trình giáo dục. Thực hiện bố trí, sắp xếp hợp lý đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên, cơ bản chấm dứt tình trạng thừa, thiếu giáo viên, nhân viên hành chính và tình trạng mất cân đối giáo viên. Đy mạnh công tác phân luồng và định hướng nghề nghiệp cho học sinh trung học. Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dùng chung trong việc dạy và học tiếng Anh, tin học đảm bảo hiệu quả.

Nâng cao năng lực giám sát, phòng, chống dịch bệnh, năng lực kiểm tra, giám sát đảm bảo vệ sinh an toàn thực phm. Tháo gỡ khó khăn trong công tác khám, chữa bệnh và thanh toán BHYT. Đầu tư nâng cấp chất lượng hoạt động y tế cơ sở, đầu tư có trọng tâm, trọng đim hạ tầng y tế cơ sở.

Chấn chỉnh, nâng cao y đức, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện xã hội hóa, thực hiện cơ chế tự chủ của các bệnh viện công lập.

(5) Thực hiện tốt các chính sách xã hội, giảm nghèo, giải quyết việc làm

Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 và phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo “Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016-2020. Tăng cường tuyên truyền, đẩy nhanh thực hiện BHYT toàn dân.

Đy nhanh tiến độ thực hiện các dự án nhà ở xã hội dành cho công nhân. Tiếp tục trin khai chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công và hộ nghèo. Nâng cao chất lượng dự báo nhu cầu lao động gn với giải quyết việc làm; tăng cường hỗ trợ tạo việc làm cho thanh niên lập nghiệp, khởi sự doanh nghiệp.

Đôn đốc, khắc phục tình trạng nợ BHXH của các doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả quản lý quỹ BHXH, bảo đảm công khai, minh bạch, bền vững.

(6) Nâng cao hiệu quả công tác quản , khai thác tài nguyên; từng bước khắc phục tình trạng ô nhim môi trường; đy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ

Tập trung chỉ đạo công tác bồi thường, GPMB; tăng cường quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; rà soát, đánh giá thực trạng các dự án được thuê đất, thẩm định kỹ nhu cầu sử dụng đất của các dự án.

Quản lý chặt chẽ việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Chấn chỉnh, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản, đất đá, cát, sỏi trái phép.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm

 trong hoạt động khai thác khoáng sản, đất đá. Ảnh: BGP/Hải Huyền.

Xây dựng hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu môi trường, hệ thống quan trắc, cảnh báo môi trường. Nâng cao chất lượng công tác thẩm định, kiểm soát chặt chẽ việc đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Đ án thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải giai đoạn 2017-2020, từng bước khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường. Thu hút đu tư, sớm triển khai xây dụng Nhà máy xử lý rác thải tập trung áp dụng công nghệ đốt phát điện.

(7) Tạo chuyn biến rõ nét năng lực bộ máy hành chính các cấp, đy mạnh cải cách hành chính

Siết chặt kỷ luật hành chính, thường xuyên kim tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ được giao. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng chính quyền điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin.

Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh thực hiện tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công. Thường xuyên rà soát các thủ tục hành chính, cắt giảm các thủ tục không cần thiết đ giảm bớt chi phí cho doanh nghiệp, người dân. Tập trung cao giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Chấn chỉnh, nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra, kiểm tra; xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu, vi phạm pháp luật trong thực thi công vụ.

(8) Tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

Nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, giải quyết kịp thời các vụ việc, mâu thuẫn mới phát sinh ngay tại cơ sở; ưu tiên tập trung giải quyết các vụ việc KNTC đông người, phức tạp không đ phát sinh thành đim nóng. Tăng cường bảo đảm trật tự an toàn xã hội, xử lý tội phạm và các tệ nạn xã hội trên địa bàn.

Tiếp tục xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, thực hiện tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh.

Tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ, kịp thời phát hiện, xử lý các đối tượng lợi dụng mạng Internet, gửi đơn thư có nội dung xuyên tạc, gây mất đoàn kết nội bộ. Nâng cao chất lượng điều tra, chống oan sai trong hoạt động tố tụng.

Tăng cưng kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giảm tai nạn giao thông; xử lý nghiêm tình trạng phương tiện chở hàng quá kh, quá tải, người điều khin phương tiện giao thông vi phạm nồng độ cồn.

(9) Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, thi đua, tạo sự đồng thuận trong quá trình t chức thực hiện

Phát huy vai trò của Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các đoàn thế trong vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, thực hiện các mục tiêu phát trin KT-XH, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Tăng cường quản lý nhà nước về báo chí, cung cấp đầy đủ kịp thời, chính xác thông tin về tình hình KT-XH, sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Đảng, Nhà nước và những vấn đề dư luận quan tâm.

Các tin bài khác:


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat