Tổng quan về bắc giang » Tình hình kinh tế - xã hội
Tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2018
Ngày đăng: 20/12/2018

Năm 2018, kinh tế - xã hội (KT-XH) của tỉnh Bắc Giang đạt được kết quả khá toàn diện, 15/17 chỉ tiêu chủ yếu hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra.

 I. Lĩnh vực kinh tế

Tốc độ tăng trưỏng kinh tế (GRDP) đạt 16,1%, thuộc nhóm các tỉnh có mức tăng cao nhất cả nước. Trong đó, nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng cao nhất tư trước đến nay ước đạt 6,5%, công nghiệp - xây dựng tăng 23,9% (công nghiệp tăng 26,1%, xây dựng tăng 13,5%), dịch vụ tăng 8,1%, thuế sản phẩm tăng 7,8%.

Công nghiệp là lĩnh vực có nhiều đóng góp cho sự tăng trưởng kinh tế.

Ảnh: BGP/Hải Huyền

Quy mô kinh tế của tỉnh (GRDP theo giá hiện hành) ước đạt 89.575 tỷ đồng tương đương khoảng 4 tỷ USD. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch mạnh theo hương tích cực. GRDP bình quân đầu người được rút ngắn đáng kể so với bình quân cả nước, ước đạt 2.300 USD.

1. Sản xuất công nghiệp - xây dng

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) bằng 131,5% so với năm 2017. Giá trị sản xuất công nghiệp (giá thực tế) ước đạt 159.295 tỷ đồng vượt 10,6% kế hoạch. Khu vực doanh nghiệp FDI có tốc độ tăng cao nhất, chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh.

Giá tr sản xut ngành xây dng tăng 16,4%; giá trị sản xut (giá hiện hành) ước đt 26.890 tỷ đồng, vưt 2% kế hoạch.

2. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

Sản xuất nông, lâm nghiệp bước đầu có sự chuyển biến về tổ chức sản xuất theo hướng chẫn nuôi trang trại, ứng dụng công nghệ cao, có sự gắn kết giữa sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Đến nay đã có 71 mô hình nông nghiệp ứng dựng công nghệ cao, tăng 50 mô hình, 163 cánh đồng mẫu, tăng 49 cánh đng so với năm 2017.

Chăn nuôi và thủy sản phát triển ổn định theo hướng VietGap, an toàn sinh học. Đàn vật nuôi sau những tháng đầu năm gặp khó khăn đang dần phục hồi.

Công tác trồng, chăm sóc và bảo vệ phát triển rừng vượt kế hoạch đề ra.

Giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 6,8%; giá trị sản xuất/1 ha đất nông nghiệp đạt 103 triệu đồng, tăng 12,5%, vưọt 3,5% kế hoạch.

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đạt được kết quả quan trọng. Huyện Việt Yên trở thành huyện đầu tiên của tỉnh được Thủ tướng chính phủ công nhận đạt chuẩn huyện Nông thôn mi; đến hết năm, tỉnh có 89 xã đạt chuẩn (tăng 21 xã so vi năm 2017), đạt tỷ lệ 43,6%.

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đạt được kết quả quan trọng.

Ảnh: BGP/Hải Huyền

3. Dch vụ

Sản xuất dịch vụ ước tăng 8,1% so với năm 2017, giá trị ước đạt 39.590 tỷ đồng, bằng 99,1% kế hoạch. Tng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 24.535 tỷ đồng, tăng 15,1%, đạt 100% kế hoạch.

Giá trị xuất khu ước đạt 7,5 tỷ USD, bằng 96,2% kế hoạch; nhập khẩu đạt 7,2 tỷ USD, bằng 96% kế hoạch.

Tổng nguồn vốn huy động của các ngân hàng thương mại ước đạt 47.075 tỷ đồng, tăng 18,9%; dư nợ cho vay đạt 46.165 tỷ đồng, tăng 19,0%.

Thu hút đầu tư phát triển du lịch đạt được kết quả khá. Lượng khách du lịch đến tỉnh đạt khoảng 1,5 triệu lượt khách, tăng 25,5%, đạt 100,4% kế hoạch.

4. Thu, chi ngân sách nhà nước

Thu ngân sách nhà nước đạt cao nhất từ trước đến nay. Tổng thu ước đạt 8.960 tỷ đồng, tăng 41,2%, vượt 40,7% dự toán. Thu nội địa ước đạt 7.860 tỷ đồng, tăng 46,8%, vượt 55,7% dự toán.

Chi ngân sách nhà nước đạt 19.070 tỷ đồng, bằng 140,7% dự toán, tăng 30,9%; trong đó, chi đầu tư phát triển tăng mạnh, đạt 7.750 tỷ đồng, cao gấp gần 2,5 lần so với năm 2017.

5. Thu hút đu tư và phát trin doanh nghiệp

Môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh tiếp tục được cải thiện. Năm 2018, đã cấp mới và điều chỉnh cho 220 dự án, tổng vốn quy đổi đạt 627 triệu USD. Điểm sáng trong năm là có ti 59 dự án đầu tư hoạt động hiệu quả, đã mở rộng sản xuất kinh doanh, tổng vốn đăng ký bổ sung trên 370 triệu USD. Ước hết năm 2018, tổng vốn thực hiện các dự án FDI đạt 546 triệu USD, tăng 52,5%.

Có 1.061 doanh nghiệp được thành lập mới, bằng 97% cùng kỳ, đạt 70,7% kế hoạch (đứng thứ 18/63 tỉnh, thành); tổng vốn đăng ký là 8.475 tỷ đồng, bằng 86,5%.

II. Lĩnh vực văn hóa - xã hội

1. Giáo dục và đào tạo

Tỷ lệ phòng học kiên cố đạt 88,5%, đạt 100% kế hoạch, tỷ lệ trường chuẩn quốc gia đạt 85%, vượt 0,4% kế hoạch. Thực hiện rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy nhân sự ở các cơ sở giáo dục; tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ có chuyển biến tích cực. Chất lượng giáo dục duy trì ổn định, giữ vững trong tốp dẫn đầu cả nước.

 

Tỷ lệ trường chuẩn quốc gia đạt 85%, vượt kế hoạch. Ảnh: BGP/Hải Huyền

2. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tiếp tục tập trung đầu tư phát trin về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế. Đy mnh việc thực hiện tự chủ tài chính của các bệnh viện công lập và công tác xã hội hóa trong y tế. Tỷ lệ số xã/phường/thị trấn đạt bộ tiêu chí Quốc gia về y tế ước đạt 96,5%, bằng 100% kế hoạch; số giường bệnh trên 1 vạn dân đạt 26,1 giường, vượt 5,9% kế hoạch.

Chất lượng công tác khám chữa bệnh tiếp tục được nâng lên; trình độ chuyên môn nghiệp vụ và thái độ phục vụ của đội ngũ y, bác sỹ được cải thiện. Tỷ lệ bao phủ BHYT cao hơn bình quân cả nước, đạt 97,2% dân số, đạt 100% kế hoạch, tăng 7,2%.

3. Văn hóa, th thao, thông tin

Chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. T chức nhiều hoạt động văn hóa, th thao quy mô, hình thức phong phú, đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Phong trào thế dục, th thao phát triển mạnh mẽ; thể thao thành tích cao có nhiều tiến bộ.

4. Đi sống nhân dân, lao động, việc làm và chính sách xã hội

Thực hiện đầy đủ, kịp thi hiệu quả các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, chính sách đối vi ngưi có công, chính sách giảm nghèo. Đời sống nhân dân tiếp tục đưc nâng lên; tỷ lệ hộ nghèo vượt kế hoạch đề ra, ưc hết năm 2018 còn 7,31%.

Đã đào tạo trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề thường xuyên cho 35.189 người. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 63,1%. Cơ cấu lao động tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực; có 29.410 lao động được tạo việc làm mới, đạt 100% kế hoạch. Công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em; bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình; phòng chống tệ nạn xã hội được tăng cường.

III. Lĩnh vực nội chính

1. Công tác cải cách hành chính

Tăng cường rà soát, cắt giảm thời gian giải quyết đối với tất cả các thủ tục hành chính. Hiện 100% thủ tục hành chính của các sở, ngành được thực hiện tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

2. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

Toàn tỉnh đã tiếp 7.800 lượt người, tăng 1,9% đến đề nghị giải quyết 5.178 vụ việc, giảm 8,5%; tiếp nhận 6.588 đơn, giảm 2,7% so với năm 2017; tỷ lệ giải quyết xong đạt 91,3%.

3. Công tác quốc phòng, an ninh, an toàn gỉao thông

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển KT-XH của tỉnh. Đã hoàn thành diễn tập phòng chống lụt bão - tìm kiếm cứu nạn hên địa bàn thành phố Bắc Giang; diễn tập khu vực phòng thủ năm 2018 huyện Lục Nam.

Công tác đảm bảo ATGT có nhiều cố gắng, tình trạng xe quá khổ, quá tải trên địa bàn đã có chuyển biến tích cực. Tính từ ngày 16/12/2017 đến 15/11/2018, đã xảy ra 450 vụ tai nạn giao thông, tăng 274 vụ, làm chết 224 người, tăng 144 người, bị thương 363 người, tăng 211 người so với cùng kỳ.

Năm 2018, tăng trưởng kinh tế của tỉnh cao nhất từ trước đến nay; quy mô nền kinh tế được nâng lên; cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh theo hướng tích cực; GRDP bình quân đầu người được rút ngắn đáng kể với bình quân cả nưc. Sản xuất công nghiệp phát triển mạnh, quy mô ngày càng lớn. Môi trưng sản xuất kinh doanh được cải thiện tạo niềm tin giúp các doanh nghiệp đầu tư mở rộng. Sản xuất nông nghiệp đạt kết quả khá toàn diện; phong trào xây dng nông thôn mới được đy mạnh, huyện Việt Yên được Thủ tướng Chính phủ công nhận là huyện đạt chun nông thôn mới.

Thu ngân sách nhà nước đạt cao nhất từ trước đến nay. Công tác huy động, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đạt được nhiều kết quả quan trọng. Phong trào giao thông nông thôn phát triển mạnh trên toàn tỉnh. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo đạt được kết quả nổi bật. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, tạo việc làm, văn hóa, thể thao, thông tin, truyền thông có nhiều tiến bộ. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT được duy trì thuộc nhóm cao nhất cả nước; đời sng vật cht, tinh thần của ngưi dân được cải thiện. An ninh chính trị được giữ vng, trật tự an toàn xã hội được duy trì ổn định./.

Hải Huyền 


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat