Thông tin trợ giúp   »  Điểm du lịch - Lễ hội
Di tích xếp hạng cấp tỉnh trên địa bàn huyện Yên Dũng
Ngày đăng: 07/04/2017Chùa Quỳnh Sơn (xã Quỳnh Sơn, huyện Yên Dũng).

 

Stt

 

Tên di tích

Đối tượng thờ

Địa điểm

1

Đền thờ Đức vua Trần Minh Tông

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Đức vua Trần Minh Tông

Xã Đức Giang

2

Chùa Nguyệt Nham

Di tích Lịch sử

Thờ Phật

Xã Tân Liễu

3

Đình Liễu Nham

Di tích Nghệ thuật

Cao Sơn, Quý Minh

Xã Tân Liễu

4

Đình Lũ Phú

Di tích Lịch sử

Vũ Thành

Xã Xuân Phú

5

Đền Cổ Phao

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Nghĩa Xuyên tiền quân đại tướng tri đức tôn thần và Thành Hoàng Bằng Sơn cảm ứng tôn thần

Xã Đồng Việt

6

Đình Đông Hưng

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Thái sư Trần Thủ Độ và công chúa Trần Thị Dung

Xã Nham Sơn

7

Đền Vua Bà

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Bà Cả Đỏ có công giúp quân Đại Việt đánh giặc

Xã Cảnh Thụy

8

Đền Thanh Nhàn

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Trần Thủ Độ

Xã Nham Sơn

9

Đình Ba Tổng

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Cao Sơn, Quý Minh

Thị trấn Neo

10

Đình Ngọc Lâm

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Quý Minh đại vương

Xã Lãng Sơn

11

Chùa Ngọc Lâm

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Thờ Phật

Xã Lãng Sơn

12

Đình Hồng Sơn

Di tích Kiến trúc Nghệ thuật

Cao Sơn, Quý Minh

Xã Lãng Sơn

13

Chùa Cổ Pháp

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Thờ Phật

Xã Đồng Phúc

14

Đình Quỳnh Sơn

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Cao Sơn, Quý Minh, Minh Giang đô thống

Xã Quỳnh Sơn

15

Chùa Cảnh Mỹ

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Thờ Phật

Xã Cảnh Thụy

16

Đình Cảnh Mỹ

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Cao Sơn, Quý Minh và 4 vị tướng đời Trần: Minh Tự, Quý Tôn, Hành Khách, Đức Vị

Xã Cảnh Thụy

17

Chùa Phúc Long

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Thờ Phật

Xã Tư Mại

18

Chùa Linh Sơn

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Thờ Phật

Xã Lão Hộ

19

Đình Lão Hộ

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Đức Thánh Tam Giang

Xã Lão Hộ

20

Đình Yên Tập Bến

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Cao Sơn, Quý Minh,

Đức Thánh Tam Giang và Trương Đạm Nương (công chúa Chàng Thành)

Xã Yên Lư

21

Chùa Vĩnh Long

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Thờ Phật

Xã Trí Yên

22

Chùa Thiên Lai

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Thờ Phật

Thị trấn Neo

23

Đình Nội

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Quý Minh đại vương

Xã Nội Hoàng

24

Chùa Linh Quang

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Thờ Phật

Xã Nội Hoàng

25

Đình Thượng

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Cao Sơn, Quý Minh

Thị trấn Tân Dân

26

Đình Âm Dương

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Cao Sơn, Quý Minh và Minh Giang đô thống

Xã Tân An

27

Chùa Âm Dương

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Thờ Phật

Xã Tân An

28

Đình Ngọc Sơn

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Cao Sơn, Quý Minh

Xã Quỳnh Sơn

29

Chùa Ngọc Sơn

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Thờ Phật

Xã Quỳnh Sơn

30

Chùa Thanh Long

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Thờ Phật

Xã Xuân Phú

31

Đình Xuân Đám

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Ngũ vị linh thần: Bố Cái đại vương; Nhữ Mỹ tôn thần; Trà Song tôn thần; Đông Ngàn tôn thần; Nam Định tôn thần

Xã Xuân Phú

32

Đình Tân Ninh

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Thành Công đại vương

Xã Tư Mại

33

Đền Tân Ninh

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Huy quận công Hoàng Đình Bảo

Xã Tư Mại

34

Chùa Phấn Lôi

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Thờ Phật

Xã Thắng Cương

35

Chùa Linh Sơn

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Thờ Phật

Xã Tiến Dũng

36

Đình Hạ Long

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Cao Sơn và Tam Giang

Xã Đồng Phúc

37

Chùa Linh Quang

(Chùa Hạ Long)

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Thờ Phật

Xã Đồng Phúc

38

Địa điểm Điạ đạo làng chiến đấu Long Trì

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Địa điểm chiến đấu

Thị trấn Tân Dân

39

Chùa Phúc Duyên

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Thờ Phật

Xã Tân Liễu

40

Đình Phú Mại

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Thánh Tam Giang

Xã Tư Mại

41

Chùa Cao Sơn

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Thờ Phật

Xã Trí Yên

42

Đình Chiền

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Cao Sơn, Quý Minh và Thần Đổng Vĩnh đại vương

Xã Nội Hoàng

43

Đình Nam Sơn

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Thánh Tam Giang và Thánh Mẫu, thánh Cao Sơn, Diên Hy Bác trạch Đông Hải chi thần

Xã Đồng Phúc

44

Chùa Quang Sơn

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Thờ Phật

Xã Đồng Phúc

45

Chùa Linh Thông

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Thờ Phật

Xã Tiến Dũng

46

Chùa Linh Sơn

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Thờ Phật

Xã Nội Hoàng

47

Miếu Đông

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Bà Đào Thị Miến

Xã Nham Sơn

48

Miếu Tây

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Bà Đào Thị Mỳ

Xã Nham Sơn

49

Đền Đà Hy

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Phu nhân Trần Tuấn Sơn

Xã Lãng Sơn

50

Đình Đà Hy

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Trần Tuấn Sơn thời Trần

Xã Lãng Sơn

51

Đình Trung

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Cao Sơn, Quý Minh

Thị trấn Tân Dân

52

Chùa Hồng Sơn

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Thờ Phật

Thị trấn Tân Dân

53

Chùa Cảnh Sơn

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Thờ Phật

Xã Hương Gián

54

Đình làng Cảnh Thụy

Di tích Lịch sử-Văn hóa

4 vị tướng thời nhà Trần: Quý Tôn, Minh Tự, Hành Khánh, Dực Vệ dực bảo trung hưng tôn thần vị tiên

Xã Cảnh Thụy

55

Chùa Lao

(Linh Quang tự)

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Thờ Phật

Xã Đức Giang

56

Đền thờ La Vũ Hầu Nguyễn Đình Khuê

Di tích Lịch sử-Văn hóa

La vũ hầu Nguyễn Đình Khuê

Xã Đức Giang

57

Chùa Nam Tiến

(Bình Lương tự)

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Thờ Phật

Xã Đồng Việt

58

Chùa làng Đá

(Sùng Phúc tự)

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Thờ Phật

Xã Tư Mại

59

Nghè La

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Vũ Thành

Xã Trí Yên

60

Đền Phượng Nhỡn

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Thánh Tam Giang

Xã Trí Yên

61

Đình làng Xuân An Phú

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Vũ Thành

Xã Xuân Phú

62

Chùa Hồng Sơn

(Tiên linh tự)

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Thờ Phật

Xã Lãng Sơn

63

Đình Trung

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Cao Sơn-Quý Minh,

Tam Giang

Xã Nội Hoàng

64

Chùa Yên Tập Cao

(Cao Sơn tự)

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Thờ Phật

Xã Yên Lư

65

Đình Đào Tràng

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Cao Sơn-Quý Minh

và 01 vị nữ (chưa rõ tên)

Thị trấn Tân Dân

66

Chùa Đào Trang

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Thờ Phật

Thị trấn Tân Dân

67

Đền thờ Lý Thái Tông

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Vua Lý Thái Tông

Xã Thắng Cương

68

Đình Hoàng Phúc

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Thờ 3 vị Thần từ thời Vua Đinh Tiên Hoàng: Lâm Giang phụ quốc chi thần, Bảo Vũ Hộ chi thần, Anh La đôn khác

Xã Đồng Phúc

69

Chùa Diễn Khánh

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Thờ Phật

Xã Tiền Phong

70

Nghè Dương

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Thờ 3 vị bản thổ là An Úy cư sỹ Đào Đại Lang, than sinh cư sỹ Đào Nhị Lang và Đào Tam Lang

Xã Nham Sơn

71

Đình Ninh Xuyên

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Đức Thánh Tam Giang là Trương Hát và Trương Đạm Nương

Xã Tiến Dũng

72

Chùa Quỳnh Sơn

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Thờ Phật

Xã Quỳnh Sơn

73

Chùa Cổ Dũng

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Thờ Phật

Xã Quỳnh Sơn


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat