Văn bản do Tỉnh ban hành
Sáp nhập một số cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Số lần xem: 876            Ngày đăng: 15/02/2017

UBND tỉnh Bắc Giang vừa quyết định sáp nhập Ban Quản lý di tích tỉnh vào Bảo tàng tỉnh; Trường Năng khiếu thể thao vào Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao; Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng vào Trung tâm Văn hóa tỉnh, đổi tên Trung tâm Văn hóa tỉnh thành Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, kể từ ngày 15/02/2017.

Sáp nhập Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng vào Trung tâm Văn hóa tỉnh. Ảnh: BGP/Dương Thủy.

Theo đó, chuyển nguyên trạng biên chế, viên chức, tài chính, tài sản, cơ sở vật chất, đất đai của Ban Quản lý di tích tỉnh vào Bảo tàng tỉnh; của Trường Năng khiếu thể thao vào Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao; của Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng vào Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh.

Về cơ cấu tổ chức, Bảo tàng tỉnh có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc; có 5 phòng gồm: Phòng Hành chính – Quản trị; Phòng Nghiên cứu và Tuyên truyền; Phòng Sưu tầm và Trưng bày; Phòng Tu bổ và Tôn tạo di tích; Phòng Kiểm kê – Bảo quản.

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc; có 6 phòng, ban gồm: Phòng Hành chính – Tổng hợp; Phòng Huấn luyện – Thi đấu; Phòng Quản lý huấn luyện; Phòng Tổ chức hoạt động thể thao; Ban Quản lý nhà tập luyện và Thi đấu; Ban Quản lý khu nội trú vận động viên.

Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc; có 7 phòng, đội gồm: Phòng Hành chính - Tổng hợp; Phòng Nhà văn hóa - Câu lạc bộ; Phòng Nghệ thuật quần chúng; Phòng Tuyên truyền cổ động, triển lãm; Phòng Nghiệp vụ điện ảnh; Đội Tuyên truyền lưu động; Đội Chiếu bóng lưu động.

Tổng số lượng người làm việc của các đơn vị trên được giao trên cơ sở vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và trong tổng biên chế sự nghiệp của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được UBND tỉnh giao hàng năm.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị trên phù hợp với hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; sắp xếp, bố trí việc làm phù hợp với năng lực, trình độ chuyên môn và đảm bảo chế độ, quyền lợi của cán bộ quản lý, viên chức của các đơn vị theo quy định.

* Xem chi tiết Quyết định số 77, Quyết định số 78, Quyết định số 81 tại đây./.

Hải Huyền
Các tin bài khác:


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat