Văn bản do Tỉnh ban hành
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên NSNN năm 2017
Số lần xem: 554            Ngày đăng: 19/05/2017

UBND tỉnh Bắc Giang ban hành văn bản số 1375/UBND-KT ngày 28/4/2017 về việc thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên NSNN năm 2017 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ. Một số nội dung chính có liên quan đến việc triển khai thực hiện của các đơn vị dự toán trong tỉnh, cụ thể như sau:

Ảnh minh họa: BGP/Huyền Giang

 

Về việc dừng triển khai và hủy dự toán đối với các khoản chi thường xuyên nguồn vốn trong nước (không bao gồm: Phần vốn sự nghiệp của các chương trình mục tiêu, chương trình mục tiêu quốc gia; chi từ nguồn thu phí được để lại, nguồn thu sự nghiệp theo quy định):

Hủy dự toán đối với các khoản chi thường xuyên được giao đầu năm cho đơn vị dự toán cấp I mà sau ngày 30/6/2017 chưa phân bổ để bổ sung dự phòng ngân sách các cấp (đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách cấp nào thì bổ sung dự phòng ngân sách cấp đó); trừ các khoản được phép thực hiện theo quy định tại các văn bản pháp luật hiện hành (phân bổ, cấp phát theo tiến độ thực hiện…), các trường hợp khác được Thủ tướng Chính phủ cho phép thực hiện và các khoản đơn vị dự toán cấp I đang báo cáo UBND cấp mình do cơ quan tài chính không thống nhất khi kiểm tra phân bổ dự toán. Trong khi chờ ý kiến của UBND cấp mình, đơn vị không được phép chi đối với các nội dung cơ quan tài chính không thống nhất.

Dừng thực hiện và hủy dự toán đối với các khoản chi phí mua sắm, sửa chữa đã bố trí trong dự toán ngân sách giao đầu năm nhưng đến ngày 30/6/2017 chưa triển khai thực hiện (chưa có quyết định phê duyệt dự án), chưa được phê duyệt dự toán, chưa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu để bổ sung dự phòng ngân sách các cấp tương ứng; trừ một số trường hợp: kinh phí phòng chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai; kinh phí thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; các khoản kinh phí được phép thực hiện theo quy định tại các văn bản pháp luật hiện hành (phân bổ, cấp phát theo tiến độ thực hiện,…); trường hợp điều chỉnh dự toán đối với các nội dung công việc đã được phân bổ dự toán đầu năm để thực hiện cho phù hợp với thực tiễn phát sinh và trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Đối với việc mua sắm tài sản nhà nước (bao gồm cả mua xe ô tô): Về nguyên tắc, tiêu chuẩn, định mức, phương thức mua sắm tài sản nhà nước: Thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 2676/BTC-QLCS ngày 28/02/2017 và nâng cao hiệu quả khai thác nguồn lực tài chính trong việc quản lý, sử dụng tài sản công. Việc phân bổ kinh phí, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện mua sắm tài sản nhà nước: Thực hiện theo hướng dẫn tại văn bản này.

Các sở, cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, các đơn vị dự toán ngân sách cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm rà soát, tổng hợp các khoản chi thường xuyên được giao đầu năm cho đơn vị dự toán cấp I mà sau ngày 30/6/2017 chưa phân bổ; các khoản kinh phí mua sắm, sửa chữa đã bố trí trong dự toán ngân sách giao đầu năm dừng thực hiện và hủy dự toán do chưa triển khai thực hiện và có quyết định hủy dự toán của đơn vị sử dụng ngân sách gửi Sở Tài chính, đồng thời gửi Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch trước ngày 15/7/2017 để thực hiện kiểm soát chi.

Xem chi tiết văn bản số 1375/UBND-KT tại đây./.

Huyền Giang
Các tin bài khác:


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat