Chỉ đạo điều hành
Thực hiện xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng
Số lần xem: 849            Ngày đăng: 12/10/2017

Ngày 06/10/2017, UBND tỉnh Bắc Giang có văn bản yêu cầu các sở, cơ quan, đơn vị và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh cần thực hiện hiệu quả Nghị Quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội và Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 19/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.

Ảnh minh họa: BGP/Nguyễn Miền.

Theo đó, các sở, ngành, cơ quan và UBND các huyện, thành phố cần tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt thực hiện nghiêm Nghị quyết số 42 của Quốc hội và Chỉ thị số 32 của Thủ tướng Chính phủ. Có văn bản chỉ đạo tổ chức thực hiện, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động xử lý nợ xấu, xử lý tài sản bảo đảm khoản nợ xấu của các tổ chức tín dụng. Phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với các cơ quan liên quan trong quá trình tổ chức xử lý nợ xấu theo quy định tại Nghị quyết số 42 và Chỉ thị số 32. Chủ động xử lý các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền; kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc và tham mưu, đề xuất với cấp trên những việc vượt thẩm quyền.

Ngân hàng Nhà nước tỉnh cần tổ chức quán triệt nội dung của Nghị quyết số 42 và Chỉ thị số 32 đến đội ngũ cán bộ, công chức và hệ thống các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với Sở Tư pháp và các sở, ngành liên quan rà soát, báo cáo về UBND tỉnh để đề xuất, hoàn thiện các quy định liên quan đến xử lý nợ xấu. Chủ động cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tin, truyền thông, chính quyền, tổ chức đoàn thể các cấp nhằm tăng cường thông tin, phổ biến, tuyên truyền về các chủ trương, chính sách, quy định pháp luật, diễn biến về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu, tạo sự ủng hộ, đồng thuận trong xã hội.

Tăng cường công tác thanh tra, giám sát các tổ chức tín dụng trong việc thực hiện các quy định về cấp tín dụng, an toàn hoạt động phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro. Chỉ đạo hướng dẫn và thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ, kết quả thực hiện phương án cơ cấu lại của tổ chức tín dụng; chủ động xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý kịp thời vấn đề phát sinh. Đôn đốc, phối hợp với các sở, ngành, UBND cấp huyện định kỳ tổng hợp, xây dựng báo cáo UBND tỉnh về đánh giá tình hình, kết quả triển khai Nghị quyết số 42 và Chỉ thị số 32.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tỉnh, các sở, ngành, các cơ quan liên quan, tổ chức tín dụng liên quan xây dựng phương án xử lý dứt điểm các khoản nợ xấu của doanh nghiệp. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu kế hoạch, bố trí nguồn vốn xử lý các khoản nợ xấu từ hoạt động cho vay theo các chương trình, dự án….

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND cấp xã trên địa bàn phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 42 tại địa phương, đặc biệt là trách nhiệm hỗ trợ các tổ chức tín dụng trong quá trình thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu theo quy định.

Xem chi tiết Văn bản tại đây./.

Các tin bài khác:


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat