Huyện - Thành phố
Thành phố Bắc Giang: Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2018
Số lần xem: 404            Ngày đăng: 12/04/2018

Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang vừa ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2018.

Các đoàn thể nhân dân, các tổ chức quần chúng trên địa bàn thành phố đoàn kết phấn đấu hoàn thành
 các mục tiêu tăng trưởng, phát triển kinh tế địa phương. Ảnh: BGP/Nguyễn Miền

Theo đó, mục đích của Chương trình THTK, CLP năm 2018 là đẩy mạnh THTK, CLP trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội; tập trung xây dựng các giải pháp quyết liệt để nâng cao hiệu quả THTK, CLP nhằm phát huy cao nhất mọi nguồn lực để thực hiện các mục tiêu tăng trưởng, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội.

Các cơ quan, đơn vị và UBND các phường, xã phối hợp với các đoàn thể nhân dân, các tổ chức quần chúng trên địa bàn thành phố đưa nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến các quan điểm, chủ trương chính sách của Đảng, các quy định pháp luật về THTK, CLP vào Chương trình công tác hằng năm của cơ quan, đơn vị mình; đồng thời, thường xuyên tổ chức học tập, quán triệt các văn bản liên quan đến công tác THTK, CLP.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về THTK, CLP trên các phương tiện thông tin đại chúng với nhiều hình thức thích hợp và hiệu quả; xây dựng chương trình, chuyên mục về nêu gương người tốt, việc tốt trong THTK, CLP; kịp thời phản ánh cơ quan, đơn vị, cá nhân có hành vi vi phạm gây lãng phí. Nghiêm túc thực hiện các quy định về đầu tư công, mua sắm công, sử dụng tài sản công theo quy định Luật quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017; chống lãng phí trong mua sắm tài sản công thông qua việc triển khai đồng bộ, có hiệu quả phương thức mua sắm tài sản tập trung.

Làm tốt công tác cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản hóa, công khai, minh bạch nhằm giảm thiểu thời gian, chi phí liên quan đến thủ tục hành chính của tổ chức và cá nhân. Tăng cường công tác quản lý thu ngân nhà nước, chống thất thu, quyết liệt thu hồi thuế nợ đọng, nhất là các khoản thu liên quan đến đất đai, tài nguyên, các khoản thu vãng lai, kinh doanh vận tải và xây dựng cơ bản. Phấn đấu tăng thu ngân sách nhà nước đảm bảo cân đối ngân sách nhà nước, ưu tiên các khoản chi thực hiện các chính sách an sinh, xã hội. Quản lý chặt chẽ các quỹ tài chính ngoài ngân sách nhà nước, đồng thời tạo hành lang pháp lý để tăng thu cho quỹ, đảm bảo cân đối thu - chi. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực việc quyết toán ngân sách nhà nước cơ quan, đơn vị mình, cấp mình. Nghiêm cấm việc quyết toán chi NSNN không có khối lượng, không đúng thủ tục, sai nội dung, đối tượng; phát hiện và xử lý kịp thời trường hợp lập quỹ trái phép. Chi ngân sách nhà nước phải thật sự tiết kiệm, có hiệu quả trên cơ sở dự toán được giao…

Xem chi tiết Văn bản tại đây./.

Nguyễn Miền
Các tin bài khác:


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat