Chỉ đạo điều hành
Nâng cao Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh năm 2018
Số lần xem: 1871            Ngày đăng: 11/10/2018

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có Công văn yêu cầu các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) cấp tỉnh năm 2018.

Cải cách TTHC, công khai TTHC tại Trung tâm hành chính công tỉnh. Ảnh: BGP/Hải Huyền

Theo kết quả Chỉ số CCHC năm 2017, tỉnh Bắc Giang đạt 82,74/100 điểm, đứng thứ 13/63 tỉnh, thành phố. Bên cạnh những tiêu chí (TC), tiêu chí thành phần (TCTP) đạt điểm tối đa vẫn còn nhiều TC, TCTP không đạt điểm tối đa, như những TC về việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) còn chưa đúng theo quy định, số hồ sơ TTHC được thực hiện trực tuyến mức độ 3, 4 và hồ sơ được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích còn thấp; tỷ lệ đơn vị cấp xã công bố ISO chưa đạt; việc trả lời phiếu điều tra, khảo sát còn cảm tính, chưa sát với những kết quả đạt được trong công tác CCHC của các cấp, các ngành...

Để Chỉ số CCHC năm 2018 của tỉnh Bắc Giang được ổn định và cải thiện thứ bậc, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh việc thực hiện các nội dung CCHC, trọng tâm là cải cách TTHC, công khai TTHC tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận một cửa tại cấp huyện, cấp xã; giải quyết hồ sơ TTHC qua phần mềm một cửa điện tử đảm bảo trước và đúng hạn, không để xảy ra tình trạng giải quyết quá hạn.

Đồng thời yêu cầu các cơ quan có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hiện các TC, TCTP. Cụ thể, Sở Nội vụ chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện, đánh giá, chấm điểm lĩnh vực 1, 4, 5; TC 3.3, cụ thể: công tác chỉ đạo CCHC; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; việc thực hiện phân cấp quản lý công vụ, cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 21/3/2016 của Chính phủ.

Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện, đánh giá, chấm điểm lĩnh vực 3, TC 1.6, cụ thể: cải cách TTHC; thực hiện các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Sở Tài chính chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện, đánh giá, chấm điểm lĩnh vực 6 và TC 4.3, cụ thể: cải cách tài chính công; việc thực hiện phân cấp quản lý ngân sách nhà nước theo Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 21/3/2016 của Chính phủ.

Sở Tư pháp chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện, đánh giá, chấm điểm lĩnh vực 2, cụ thể: xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện, đánh giá, chấm điểm TC 1.4, TC 7.1, TC 7.2, và TC 7.3; cụ thể: Công tác tuyên truyền CCHC; ứng dụng công nghệ thông tin; cung cấp dịch vụ công trực tuyến; thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

Sở Khoa học và Công nghệ chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện, đánh giá, chấm điểm TC 7.4, cụ thể: Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (ISO 9001) theo quy định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện, đánh giá, chấm điểm TC 8.2 và TC 4.3, cụ thể: Tác động của CCHC đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; việc thực hiện phân cấp quản lý đầu tư theo Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 21/3/2016 của Chính phủ.

Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện, đánh giá, chấm điểm TC 4.3, cụ thể: Việc thực hiện phân cấp quản lý đất đai theo Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 21/3/2016 của Chính phủ.

Để có cơ sở đánh giá sơ bộ kết quả thực hiện Chỉ số CCHC cấp tỉnh từ đầu năm 2018 đến nay, các cơ quan tự đánh giá sơ bộ việc thực hiện các TC, TCTP thuộc lĩnh vực ngành quản lý theo các nội dung trên gửi về Sở Nội vụ trước ngày 30/10/2018; đồng thời chủ động tham mưu triển khai thực hiện các TC, TCTP chưa đạt điểm hoặc chưa đạt điểm tối đa để khắc phục kịp thời.

Giám đốc các sở, Thủ trưởng cơ quan thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và những công chức được chọn tham gia trả lời phiếu điều tra xã hội học phục vụ cho việc xác định điểm Chỉ số CCHC năm 2018 của tỉnh, có trách nhiệm phối hợp với các điều tra viên của Bưu điện tỉnh trong quá trình điều tra xã hội học; nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc việc điền thông tin vào phiếu điều tra, đảm bảo điền đầy đủ thông tin, chính xác, khách quan./.

Các tin bài khác:


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat