Văn bản do Tỉnh ban hành
Quyết định số 68/2006/QĐ-UBND ngày 6/11/2006 về việc uỷ quyền cấp Giấy phép hoạt động Điện lực
Số lần xem: 666            Ngày đăng: 01/02/2007



UỶ BAN NHÂN DÂN   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    TỈNH BẮC GIANG              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         __________                       _____________________

  

  Số: 68/2006/QĐ-UBND    Bắc Giang, ngày 06 tháng 11 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH 

 Về việc ủy quyền cấp Giấy phép hoạt động Điện lực

 

 

 

UỶ BAN  NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 105/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Điện lực;

Căn cứ Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động Điện lực;

Xét đề nghị của  Sở Công nghiệp tại Tờ trình số: 306/TTr-SCN ngày 19 tháng 10 năm 2006,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Uỷ quyền cho Sở Công nghiệp Bắc Giang cấp Giấy phép hoạt động Điện lực trong các lĩnh vực sau:

a. Tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35kV trở xuống, đăng ký kinh doanh tại Bắc Giang;

b. Hoạt động phát điện đối với đơn vị điện lực có dự án nhà máy điện có quy mô công suất dưới 3MW đặt tại Bắc Giang;

c. Hoạt động phân phối điện tại nông thôn;

d. Bán lẻ điện nông thôn tại địa phương.

        

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Các văn bản khác trái với Quyết định này đều bãi bõ.

 

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Công nghiệp, Điện lực Bắc Giang, các cơ quan liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân hoạt động điện lực căn cứ Quyết định thi hành./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Văn phòng Chính phủ (B/c);

- TTTU, TT HĐND tỉnh (B/c);

-  Các thành viên UBND tỉnh;

- Lưu: VT, CN, Cbáo, TH, TKCT, PVPKT, CVP.

TM.UBND TỈNH

KT.CHỦ TỊCH

             PHÓ CHỦ TỊCH

 

(Đã  ký)

 

Nguyễn Công Bộ

Các tin bài khác:


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat