Chính trị
Thảo luận tại hội trường: Làm rõ nhiều vấn đề cử tri quan tâm
Số lần xem: 890            Ngày đăng: 06/12/2018

Sáng ngày 06/12, sau khi thảo luận tại tổ, các đại biểu HĐND tỉnh Bắc Giang tiếp tục tiến hành thảo luận tại hội trường, tập trung vào các vấn đề cử tri đang quan tâm hiện nay.

 

Ông Trần Minh Chiêu - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tin. Ảnh: BGP

Phát triển đồng bộ hạ tầng công nghệ thông tin

Đánh giá về tình hình công nghệ thông tin (CNTT) trên địa bàn tỉnh hiện nay, ông Trần Minh Chiêu - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cho biết, hạ tầng công nghệ thông tin của tỉnh còn ở mức trung bình so với cả nước, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của tỉnh và đòi hỏi của người dân. Việc ứng dụng CNTT còn hạn chế, chưa gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính, chưa tác động sâu, rộng đến mọi lĩnh vực xã hội. Trung tâm Tích hợp Dữ liệu của tỉnh năng lực hạn chế. Phần mềm một cửa điện tử cấp tỉnh chưa liên thông được với phần mềm ở cấp huyện. Công nghiệp công nghệ thông tin chậm phát triển, chưa có doanh nghiệp và sản phẩm công nghệ thông tin mang tính chiến lược, mang lại giá trị gia tăng cao.

Theo ông Chiêu, thời gian tới, Bắc Giang xác định 3 nhiệm vụ đột phá về chiến lược phát triển ngành CNTT gồm: Triển khai có hiệu quả, đồng bộ các chương trình ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính, gắn kết chặt chẽ với xây dựng Chính phủ điện tử, thành phố thông minh, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính chuyển phát đảm bảo chất lượng tốt để phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Đồng thời ứng dụng CNTT trong hiện đại hóa hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, trước hết trên một số lĩnh vực phục vụ người dân như: Hệ thống thông tin quản lý toàn ngành giáo dục và đào tạo kết nối, liên thông tích hợp, chia sẻ thông tin đối với các hệ thống thông tin từ Trung ương đến địa phương; kết nối, liên thông các phần mềm quản lý bệnh viện với phần mềm quản lý hồ sơ sức khỏe tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trên nền tảng CNTT phục vụ phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; xây dựng và phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu đô thị và hệ thống dữ liệu không gian đô thị; hệ thống giao thông thông minh...

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực CNTT trong các cấp, các ngành. Từng bước xây dựng hạ tầng thông tin hiện đại, chuẩn hóa, đồng bộ, liên thông đảm bảo khả năng tiếp cận và sử dụng cho mọi đối tượng; đảm bảo an toàn; kết nối băng thông rộng trên phạm vi toàn tỉnh. Sử dụng hiệu quả mạng truyền số liệu chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước, các chương trình ứng dụng dùng chung chia sẻ kết nối, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung.

Ông Dương Công Định - Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Lục Nam. Ảnh:BGP

Nâng cao hiệu quả xử lý vấn đề ô nhiễm môi trường khu vực nông thôn

Đối với vấn đề môi trường nông thôn, ông Dương Công Định, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Lục Nam cho biết: Hiện nay, vấn đề môi trường khu vực nông thôn cũng đang tồn tại nhiều bất cập, cử tri nhiều nơi quan tâm kiến nghị xem xét giải quyết. Nổi bật là các vấn đề sau: Việc thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt nông thôn còn bất cập, thiếu đồng bộ; nhiều địa phương khi thành lập tổ vệ sinh môi trường không hoạt động được do chưa có bãi xử lý rác thải tập trung. Bên cạnh đó, việc quản lý thuốc bảo vệ thực vật thu gom, xử lý vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng chưa chặt chẽ và hiệu quả; nhiều xã, thị trấn chưa xây dựng được bãi rác tập trung thu gom rác thải. Một số huyện chưa xây dựng được khu xử lý rác tập trung.

Để nâng cao hiệu quả thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường, khắc phục những hạn chế tồn tại về môi trường đang diễn ra ở khu vực nông thôn, theo ông Định cần tập trung thực hiện một số giải pháp sau: Làm tốt công tác tuyên truyền thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường trong các tầng lớp nhân dân; Thực hiện đồng bộ các biện pháp giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường nông thôn; Tăng cường công tác nắm tình hình, thanh tra, kiểm tra, giám sát về môi trường; Thực hiện công khai, minh bạch các quy hoạch, các dự án đầu tư và tạo điều kiện để mọi tổ chức và công dân có thể tham gia phản biện xã hội về tác động môi trường của những quy hoạch và dự án đó.

Ông Bùi Thế Sơn - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải. Ảnh: BGP

Cứng hóa đường giao thông nông thôn

Tham luận tại hội trường về Giải pháp hoàn thành kế hoạch cứng hóa đường giao thông nông thôn theo Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh, ông Bùi Thế Sơn - Giám đốc Sở Giao thông vận tải cho biết:

Nghị quyết số 07 (ngày 13/7/2017) và Nghị quyết số 06 (ngày 11/7/2018) của HĐND tỉnh về việc quy định chính sách hỗ trợ cứng hóa đường trục thôn, đường liên thôn và đường nội đồng gắn với giao thông liên thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2017-2021 với mục tiêu cứng hóa 1.900km đường trục thôn, đường liên thôn và đường nội đồng gắn với giao thông liên thôn có quy mô mặt đường rộng ≥3,5m. Sau hơn 1,5 năm thực hiện Nghị quyết số 07 đã đạt được kết quả hết sức tích cực, đã cứng hóa được 1.652 km/1900km đạt 87% mục tiêu nghị quyết.

Để đảm bảo hoàn thành kế hoạch cứng hóa đường giao thông nông thôn theo Nghị quyết số 07, Sở GTVT đề xuất các giải pháp như sau: Tập trung sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND các huyện, của cấp ủy, chính quyền các cấp; UBND các huyện xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện đến từng tháng có đầy đủ danh mục từng tuyến đường cụ thể; Tuyên truyền, vận động nhân dân, để nhân dân hiểu được ý nghĩa của việc xây dựng các tuyến đường, qua đó tích cực tham gia hưởng ứng thực hiện phong trào cứng hóa các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn; Kiểm tra, đôn đốc và kịp thời động viên khen thưởng đối với các địa phương thực hiện tốt phong trào trong suốt quá trình triển khai thực hiện kế hoạch.

Ông Chu Văn Bắc - Đại biểu HĐND tỉnh khu vực Hiệp Hòa. Ảnh: BGP

Đẩy mạnh phát triển kinh tế Hợp tác xã

Thảo luận về thực trạng phát triển Hợp tác xã (HTX), ông Chu Văn Bắc, tổ đại biểu Hiệp Hòa cho biết: Tỉnh Bắc Giang hiện có 437 Hợp tác xã hoạt động trên lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản, dịch vụ nông nghiệp… Những năm qua, hoạt động của các HTX đã dần khẳng định được vai trò, vị trí của mình đáp ứng yêu cầu của thị trường và góp phần phát triển KT-XH của tỉnh, là khu vực có vai trò, vị trí quan trọng trong giải quyết việc làm, đảm bảo đời sống thu nhập cho người lao động, nhất là khu vực nông thôn.

Tuy vậy, xét trên tổng thể, quá trình phát triển kinh tế HTX trên địa bàn tỉnh vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế: Năng lực quản lý HTX còn yếu, làm việc không ổn định. Đa phần các HTX mới chỉ thực hiện một số dịch vụ đầu vào của sản xuất, chưa mở rộng sang các dịch vụ khác theo hướng thúc đẩy phát triển kinh tế. Cơ sở vật chất của phần lớn các HTX còn nghèo nàn.

Để từng bước nâng cao vai trò vị trí của kinh tế HTX, ông Bắc kiến nghị: Cần tập trung hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các HTX tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi; xây dựng cơ chế hỗ trợ lãi suất cho các HTX vay vốn ngân hàng thương mại phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với đổi mới công nghệ, tăng sức cạnh tranh cho các HTX; đơn giản hóa thủ tục hành chính, tích cực hỗ trợ về đất đai và cơ sở hạ tầng để các HTX ổn định sản xuất; xây dựng, tạo mối liên doanh, liên kết giữa HTX với doanh nghiệp. Đẩy nhanh việc chuyển đổi các HTX theo Luật HTX năm 2012.

Bà Nguyễn Thị Liên - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh. Ảnh: BGP

Đầu tư nguồn lực cho công tác xây dựng gia đình

Trao đổi về thực trạng một số vấn đề xã hội có liên quan đến công tác xây dựng gia đình văn hóa hiện nay, bà Nguyễn Thị Liên - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, cho biết: Công tác xây dựng gia đình văn hóa trên địa bàn tỉnh còn có nhiều hạn chế, bất cập: Tình trạng ly hôn, ly thân, sống chung như vợ chồng không đăng ký kết hôn, quan hệ tình dục, nạo phá thai trước hôn nhân gia tăng, để lại những hậu quả nặng nề về nhiều mặt đối với gia đình và xã hội. Mâu thuẫn xung đột giữa các thế hệ về phép ứng xử và lối sống, nhiều giá trị đạo đức truyền thống của gia đình đang có biểu hiện xuống cấp và mai một; tình trạng bạo lực gia đình, buôn bán phụ nữ, trẻ em, trẻ em bị xâm hại, vi phạm pháp luật có chiều hướng diễn biến phức tạp…

Từ đó, đại biểu đề nghị tỉnh tiếp tục chỉ đạo chính quyền địa phương cấp huyện, cơ sở tập trung đầu tư nguồn lực thích đáng hơn cho công tác xây dựng gia đình, trong đó quan tâm công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam; giáo dục kỹ năng sống cho thế hệ trẻ thanh thiếu niên; tăng cường tổ chức các hoạt động tọa đàm, giao lưu, hội thảo, diễn đàn về công tác xây dựng gia đình trong thời kỳ hội nhập quốc tế; tăng cường biểu dương, khen thưởng, tuyên truyền nhân rộng các gương điển hình về xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững; quan tâm đầu tư xây dựng các điểm vui chơi công cộng an toàn cho trẻ em, các thiết chế văn hóa tại khu dân cư đảm bảo để người dân được thụ hưởng cả hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao tiện lợi nhất,…

Ông Trần Minh Hà - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch. Ảnh: BGP

Phát huy hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở

Ông Trần Minh Hà, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch cho biết, những năm qua, công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên địa bàn tỉnh được các cấp ủy đảng, chính quyền đặc biệt quan tâm và tạo được sự đồng thuận chung sức của nhân dân. Vì vậy, số lượng và chất lượng thiết chế văn hóa không ngừng phát triển, hoàn thiện đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa ngày càng cao và góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Tuy nhiên, việc khai thác, tổ chức và phát huy hiệu quả hoạt động thiết chế văn hóa, thể thao còn hạn chế, nội dung, phương thức hoạt động còn nghèo nàn; trang thiết bị hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao thiếu về số lượng, chưa đảm bảo chất lượng. Nhiều nhà văn hóa xã, nhà sinh hoạt cộng đồng thôn có diện tích nhỏ, hẹp thiếu trang thiết bị phục vụ cho việc luyện tập, thi đấu các môn thể thao tại địa phương.

Để hoàn thiện, nâng cao hiệu quả của hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở, ông Hà kiến nghị cần đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao ở cơ sở, khuyến kích mở rộng dịch vụ và thị trường. Triển khai công tác quy hoạch, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, đảm bảo chế độ, cơ chế, chính sách đối với cán bộ văn hóa, thể thao ở cơ sở.

Cùng đó, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, tuyển dụng đội ngũ giáo viên, huấn luyện viên đảm bảo tiêu chuẩn, từng bước nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của Trường Trung cấp Văn hóa, Thể dục - Thể thao, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục -Thể thao tỉnh.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước, công tác tuyên truyền, phối hợp với các ngành liên quan trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch.

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động văn hóa, thể thao gắn với nhu cầu của người dân, phù hợp với vùng dân cư, nhóm đối tượng. Tăng cường công tác hướng dẫn nghiệp vụ đối với hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cấp dưới. Nâng cao chất lượng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", đưa tiêu chí xây dựng Nhà văn hóa xã, thôn là tiêu chí quan trọng để xét, duyệt công nhận xã, thôn văn hóa.

Ông Nghiêm Xuân Hưởng - Bí thư Huyện ủy Sơn Động. Ảnh: BGP

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý đất đai           

Ông Nghiêm Xuân Hưởng - Bí thư Huyện ủy Sơn Động cho biết: Việc chuyển mục đích sử dụng các loại đất (đặc biệt là đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng) đã được quan tâm chú trọng bảo đảm phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Công tác cấp giấy CNQSD đất đã có nhiều tích cực từ huyện đến cơ sở. Tính đến tháng 11/2018, trên địa bàn huyện đã thực hiện cấp mới Giấy CNQSDĐ cho các hộ gia đình theo các tài liệu được 24.671 giấy chứng nhận, tổng diện tích đã cấp 44.196,2ha. Thực hiện cấp đổi theo bản đồ địa chính được 9.595 giấy, diện tích cấp đổi là 14.181,6ha.

Tiềm năng đất đai cho sản xuất nông - lâm nghiệp trên địa bàn huyện là rất lớn nhưng việc dịch chuyển cơ cấu diễn ra không đồng đều, vi phạm tranh chấp, lấn chiếm đất đai ở một số địa phương chưa được xử lý kịp thời…

Từ thực tiễn trong công tác quản lý đất đai, Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn Sơn Động, đại biểu đề xuất một số giải pháp: Tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền trong công tác quản lý đất đai, Tài nguyên và Môi trường; Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trọng tâm là thủ tục hành chính, chủ động thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, môi trường và khoáng sản; Huy động các nguồn lực đầu tư để thực hiện các chương trình, dự án phục vụ công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường; Kiểm soát chặt chẽ các nguồn gây ô nhiễm; đẩy mạnh các hoạt động thanh tra, kiểm tra việc chấp hành Pháp luật bảo vệ môi trường.

Bà Hoàng Thị Phương - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Hiệp Hòa. Ảnh: BGP

Xóa bỏ tình trạng tín dụng đen

Thảo luận về tình trạng tín dụng đen đang có diễn biến ngày càng phức tạp hiện nay, đại biểu Hoàng Thị Phương, tổ đại biểu Hiệp Hòa cho biết, theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, từ năm 2011 đến nay, trên địa bàn cả nước đã xảy ra hàng trăm vụ vỡ nợ lớn do tín dụng đen gây ra, thiệt hại lên tới hàng nghìn tỷ đồng, ảnh hưởng tới cuộc sống của nhiều cá nhân và gia đình.

Theo bà Phương, mặc dù ai cũng hiểu tín dụng đen là tín dụng phi chính thức, là hình thức tín dụng tư nhân, nằm ngoài khuôn khổ hoạt động của hệ thống ngân hàng. Nhưng nhiều người vẫn bị rơi vào vòng xoáy của “bẫy” vay nóng, trả tiền lãi hàng ngày, hàng tháng… Bởi lẽ, người dân cần vốn sản xuất, nhưng do những bất cập trong các hoạt động cho vay của hệ thống ngân hàng; những kẽ hở trong các quy định của pháp luật; do chế tài chưa nghiêm tại một số địa phương nên tín dụng đen vẫn còn tồn tại.

Để đẩy lùi tình trạng này, bà Phương đề nghị cần đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân về tín dụng đen, bẫy tín dụng đen và hệ lụy của nó.

Các ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng nhân dân cần mở rộng các khoản vay tín dụng tiêu dùng, có thêm nhiều sản phẩm cho vay ngắn hạn. Thực hiện tín dụng chính sách gắn với các chương trình xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới.

Tăng cường công tác truyền thông và xử lý nghiêm các vụ việc do tín dụng đen gây ra. Các cơ quan chức năng quản lý nghiêm việc hoạt động của các tổ chức, cá nhân hoạt động tín dụng núp dưới vỏ bọc “công ty, cửa hàng hỗ trợ tài chính” đang mọc ra khá phổ biến như hiện nay./.

Nhóm PV
Các tin bài khác:


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat