Văn bản do Tỉnh ban hành
Kiểm soát thủ tục hành chính và cơ chế một cửa năm 2019
Số lần xem: 85            Ngày đăng: 09/01/2019

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành kế hoạch thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) và cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát TTHC, bảo đảm trên 95% hồ sơ TTHC được giải quyết đúng hạn.
Ảnh: BGP/An Nhiên

Theo đó, năm 2019, tỉnh Bắc Giang triển khai kịp thời các chủ trương, định hướng lớn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về cải cách, kiểm soát TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Trọng tâm là việc đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về cơ chế một cửa, một cửa liên thông, đánh giá giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện, cấp xã.

Nâng cao chất lượng công tác rà soát, đơn giản hóa TTHC thuộc phạm vi, thẩm quyền của các sở, ngành, địa phương, đề xuất các phương án, sáng kiến đơn giản hóa TTHC, trình UBND tỉnh kiến nghị các cơ quan Trung ương sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Đồng thời nghiên cứu giải pháp liên thông các TTHC giữa các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở quyết định công bố của Bộ, ngành, các sở, ngành kịp thời trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp và TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Bảo đảm 100% TTHC được công khai tại nơi tiếp nhận hồ sơ và trên Trang thông tin điện tử của sở, ngành, địa phương; trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

Kiểm soát chặt chẽ quy trình giải quyết TTHC; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát TTHC, bảo đảm trên 95% hồ sơ TTHC được giải quyết đúng hạn. Trường hợp, để xảy ra tình trạng chậm muộn 100% phải thực hiện việc xin lỗi người dân, tổ chức.

Tiếp tục cắt giảm từ 25 - 30% thời hạn giải quyết, chi phí trong giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức; tạo môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Tăng cường kiểm tra đột xuất việc tiếp nhận và giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức. Qua kiểm tra, kịp thời phát hiện những sai sót, hạn chế; xác định rõ nguyên nhân, cơ quan, đơn vị, cá nhân có trách nhiệm trong sai sót, hạn chế đó và xử lý nghiêm các tiêu cực, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho cá nhân, tổ chức.

Thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Kế hoạch số 184/KH-UBND ngày 28/9/2018 của UBND tỉnh. Trong đó, bảo đảm 100% TTHC được tiếp nhận, trả kết quả tại Bộ phận Một cửa các cấp; trên 50 TTHC được giải quyết theo hình thức liên thông cùng cấp và trên 30 TTHC được giải quyết theo hình thức liên thông giữa các cấp chính quyền.

Tiếp tục thực hiện tốt việc cải cách TTHC thông qua vận hành hiệu quả Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện, Công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC trên Cổng/Trang thông tin điện tử hoặc cổng dịch vụ công.

Đổi mới cách thức quản lý, thái độ làm việc của cán bộ, công chức theo hướng hỗ trợ và phục vụ tổ chức, cá nhân; hướng dẫn, tập huấn nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, tăng cường kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp tục triển khai có hiệu quả phần mềm giải quyết TTHC và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cho cá nhân, tổ chức, bảo đảm trên 30% hồ sơ TTHC được giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4.

Tiếp tục thực hiện tốt việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích, bảo đảm trên 50% TTHC đã triển khai có phát sinh hồ sơ tiếp nhận, trả kết quả; 15% hồ sơ TTHC tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

Xử lý, giải quyết kịp thời những phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về quy định hành chính trên Hệ thống thông tin tiếp nhận phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp và qua địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của UBND tỉnh.

Tổ chức thực hiện có hiệu quả, chất lượng trên các mặt công tác cải cách, kiểm soát TTHC và cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh. Bảo đảm công khai, minh bạch các thông tin về TTHC nhằm tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức tiếp cận, thực hiện TTHC; kịp thời tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định, TTHC.

Rà soát, đơn giản hóa TTHC, cắt giảm thời gian, chi phí và thực hiện TTHC của người dân, doanh nghiệp; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh./.

An Nhiên
Các tin bài khác:


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat