Văn bản do Tỉnh ban hành
Sắp xếp lại các Trạm Kiểm soát lâm sản, Trạm Kiểm lâm địa bàn trực thuộc Hạt Kiểm lâm – Chi cục Kiểm lâm.
Số lần xem: 2549            Ngày đăng: 23/01/2007

Ngày 24/01/2006, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 121/QĐ-UBND về việc Phê duyệt phương án sắp xếp lại các Trạm Kiểm soát lâm sản, Trạm Kiểm lâm địa bàn trực thuộc Hạt Kiểm lâm – Chi cục Kiểm lâm..Dưới đây là nội dung chính của quyết địn

 

1. Phê duyệt Phương án sắp xếp lại các Trạm Kiểm soát lâm sản, Trạm Kiểm lâm địa bàn trực thuộc Hạt Kiểm lâm - Chi cục Kiểm lâm tỉnh, cụ thể như sau:

1.1. Trạm Kiểm soát lâm sản:

Từ 07 Trạm Kiểm soát lâm sản hiện có, sắp xếp lại thành 04 Trạm, gồm:

- Trạm kiểm soát lâm sản Hạ My (thuộc Hạt Kiểm lâm Sơn Động);

- Trạm kiểm soát lâm sản Cẩm Đàn (thuộc Hạt Kiểm lâm Sơn Động);

- Trạm kiểm soát lâm sản Ải - Phượng Sơn (thuộc Hạt Kiểm lâm Lục Ngạn);

- Trạm kiểm soát lâm sản Ao Vè (thuộc Hạt Kiểm lâm Lục Nam).

Giải thể Trạm Kiểm soát lâm sản đường sông Đồng Việt; chuyển Trạm Kiểm soát lâm sản Mỏ Trạng và Trạm Kiểm soát lâm sản đường sông Lục Nam thành các Trạm Kiểm lâm địa bàn.

Các Trạm Kiểm soát lâm sản được sử dụng con dấu theo mẫu quy định của Cục Kiểm lâm và chỉ được sử dụng dấu khi quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản theo quy định của pháp luật.

1.2. Trạm Kiểm lâm địa bàn:

Trên cơ sở 14 Trạm Kiểm lâm địa bàn hiện có và 02 Trạm Kiểm soát lâm sản: Mỏ Trạng, đường sông Lục Nam, sắp xếp thành 15 Trạm kiểm lâm địa bàn, gồm:

- 07 Trạm trực thuộc Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Tây Yên Tử là các Trạm: Biểng, Nà Trắng, Đồng Dương, Dương Hưu, Đồng Đỉnh, Đồng Thông, Đồng Rì;

- 02 Trạm trực thuộc Hạt Kiểm lâm Sơn Động là các Trạm: Quế Sơn, Tuấn Đạo;

- 03 Trạm trực thuộc Hạt Kiểm lâm Lục Ngạn là các Trạm: Tân Lập, Cầu Trắng, Biển Động;

 - 02 Trạm trực thuộc Hạt Kiểm lâm Lục Nam là các Trạm: Đông Phú, Thị trấn Lục Nam;

- 01 Trạm trực thuộc Hạt Kiểm lâm Yên Thế là Trạm Mỏ Trạng.

2. Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc sắp xếp lại các Trạm Kiểm soát lâm sản và Trạm Kiểm lâm địa bàn theo Phương án được phê duyệt nói trên, báo cáo Cục Kiểm lâm và Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh, Chi cục Kiểm lâm tỉnh; Chủ tịch UBND và Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm các huyện: Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế, Yên Dũng, Ban quản lý bảo tồn thiên nhiên Tây Yên Tử và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Các tin bài khác:


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat