Văn bản do Tỉnh ban hành
Quyết định số 759/QĐ-UBND ngày 26/5/2006 về việc phê duyệt Điều lệ Hội Cựu giáo chức tỉnh Bắc Giang.
Số lần xem: 999            Ngày đăng: 31/01/2007UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


Số:759/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 26 tháng 5 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Phê duyệt Điều lệ Hội Cựu giáo chức tỉnh Bắc Giang.

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30/7/2003 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

Căn cứ Điều lệ Hội Cựu giáo chức Việt Nam được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt tại quyết định số 61/2004/QĐ-BNV ngày 07 tháng 9 năm 2004;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 266/SNV-TCBM&BC ngày16 tháng 5 năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.  Phê duyệt Điều lệ Hội Cựu giáo chức tỉnh Bắc Giang đã được Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2006 - 2011 thông qua ngày 14 tháng 3 năm 2006.

Điều 2.  Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch Hội Cựu giáo chức tỉnh Bắc Giang chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (SNV 2b);

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- VP UBND tỉnh:

  + CVP, PVPNC, các phòng: NC-NV, TH,

     VX, BBT-CB;

  + Lưu: VT, LT, TKCT.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ. CHỦ TỊCH

 

(Đã  ký)

 

Bùi Văn Hạnh

Các tin bài khác:


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat