Chính trị
Phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ tại đại hội đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ XII.
Số lần xem: 1293            Ngày đăng: 09/04/2009

(bacgiang.gov.vn): trong 03 ngày 6-9/04, UBMTTQ tỉnh đã tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2009 -2014. Đồng chí Đào Xuân Cần - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đã tới dự và phát biểu tại Đại hội. Sau đây, c

Kính thưa Đại hội!

Đ/c Bí thư Tỉnh uỷ Đào Xuân Cần phát biểu tại Đại hội.

Nhiệm kỳ vừa qua, uỷ ban MTTQ các cấp đã tích cực đổi mới phương thức hoạt động, hướng mạnh hoạt động về cơ sở, khu dân cư, hộ gia đình; vận động đồng bào các dân tộc, các giai cấp, tầng lớp nhân dân trong xã hội, chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và tổ chức thành viên triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn, phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân trong thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH của tỉnh.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã được MTTQ các cấp cụ thể hoá và triển khai sâu rộng trong các thôn, làng, bản, khu dân cư, hộ gia đình. Các cuộc vận động “Vì người nghèo”, “Đền ơn, đáp nghĩa"... với nội dung, hình thức phù hợp, đã được UBMTTQ duy trì thường xuyên và tổ chức có hiệu quả, khơi dậy và phát huy được truyền thống tốt đẹp của dân tộc: “Tương thân, tương ái”, “Uống nước nhớ nguồn”; đồng thời huy động được sự ủng hộ về nhiều mặt của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân và đông đảo các tầng lớp nhân dân trong xã hội, góp phần nâng cao vai trò của MTTQ trong hệ thống chính trị và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

MTTQ các cấp đã có nhiều đổi mới trong việc tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân ở khu dân cư; xây dựng và biểu dương những gương điển hình sản xuất, kinh doanh giỏi, công tác xã hội tốt; trong xây dựng nếp sống văn minh, đời sống văn hóa mới. Phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể nhân dân thực hiện có kết quả Quy chế dân chủ ở cơ sở; động viên nhân dân tham gia tích cực vào các chương trình phát triển KT-XH; thực hiện có hiệu quả các chương trình như: Xây dựng nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo, xóa đói giảm nghèo; dân số kế hoạch hóa gia đình; phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, quản lý giáo dục người vi phạm pháp luật tại khu dân cư... Trong trận lũ lịch sử năm 2008 do cơn bão số 6 gây ra, MTTQ đã tích cực cùng cấp uỷ, chính quyền các cấp tổ chức vận động ủng hộ giúp nhân dân nhanh chóng khắc phục hậu quả, ổn định sản xuất và đời sống. Các cuộc vận động không chỉ thu được hàng chục tỷ đồng để chăm lo cuộc sống cho người nghèo, người đang gặp hoạn nạn, khó khăn mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, khơi dậy và phát huy truyền thống "tương thân, tương ái" của dân tộc.

Trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, MTTQ đã tích cực chủ động tham mưu với cấp uỷ, kiến nghị với chính quyền xây dựng những chủ trương, chính sách phát triển kinh tế- xã hội. Phối hợp với Thường trực HĐND, UBND, Đoàn đại biểu Quốc hội khu vực tỉnh Bắc Giang tổ chức tiếp xúc cử tri theo hướng cải tiến và có chất lượng hơn; các ý kiến, kiến nghị của cử tri được phản ánh kịp thời với các cơ quan có thẩm quyền để tiếp thu và xem xét, giải quyết. Tổ chức tốt việc hiệp thương, giới thiệu đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp, góp phần vào việc tổ chức thành công các cuộc bầu cử đại biểu HĐND và bầu cử quốc hội khóa XII, đảm bảo dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm. Đồng thời, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, động viên, tổ chức nhân dân đóng góp ý kiến vào các dự thảo luật, pháp lệnh, dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ các cấp, các chính sách liên quan đến người dân; tham gia giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước, của đảng viên, cán bộ, công chức.

Năm 2008, MTTQ các cấp tổ chức tốt việc lấy phiếu tín nhiệm đối với một số chức danh chủ chốt do HĐND cấp xã bầu, qua đó góp phần tích cực vào xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở. Chủ động xây dựng kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức đại hội MTTQ cấp cơ sở và cấp huyện theo đúng quy định, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; số lượng, chất lượng, cơ cấu các uỷ ban MTTQ khoá mới cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của tình hình mới hiện nay. Thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; MTTQ đã phối hợp có cách làm sáng tạo, thiết thực, tổ chức nhân dân ở khu dân cư đóng góp ý kiến đối với cán bộ, đảng viên. Qua đó, đã giúp cán bộ, đảng viên tự kiểm điểm, điều chỉnh, xây dựng được chuẩn mực đạo đức, lối sống và chương trình hành động rèn luyện theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần quan trọng nâng cao đạo đức cách mạng "cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư", xây dựng Đảng, chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh.

Với những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, MTTQ các cấp trong tỉnh đã thực sự đóng vai trò là cơ sở chính trị của chính quyền và cầu nối vững chắc giữa nhân dân với Đảng; góp phần quan trọng củng cố và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên trong nhiệm kỳ qua.

Kính thưa Đại hội !

Tuy nhiên, Bên cạnh những kết quả đạt được, MTTQ các cấp nhiệm kỳ vừa qua vẫn còn những hạn chế như: việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở nhiều nơi chưa thu hút được đông đảo đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân tham gia. Việc nắm tình hình tư tưởng quần chúng nhân dân chưa kịp thời. Việc nhân rộng các điển hình tiên tiến chưa được chú trọng đúng mức. Thực hiện quy chế phối hợp giữa Uỷ ban MTTQ với HĐND, UBND và giữa MTTQ với các tổ chức, đoàn thể nhân dân, các ngành chức năng chưa thường xuyên liên tục. Vai trò giám sát, tư vấn, phản biện của MTTQ và các đoàn thể còn hạn chế. Việc tham gia công tác đấu tranh phòng, chống tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí chưa tích cực, còn biểu hiện né tránh, ngại va chạm. Chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác MTTQ các cấp còn nhiều mặt hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong điều kiện mới.

Tôi đề nghị các đại biểu dự Đại hội tập trung thảo luận, đi sâu phân tích nguyên nhân để khắc phục những hạn chế trên; quyết định những nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, hiệu quả, đưa hoạt động của MTTQ trong nhiệm kỳ tới đạt được kết quả toàn diện hơn, đáp ứng với yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn, sát với nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân trong điều kiện đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập kinh tế quốc tế.

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, toàn Đảng, toàn quân,  nhân dân các dân tộc trong tỉnh phải tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội, phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, ngăn chặn và làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới đất nước vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

Với vai trò là cầu nối giữa nhân dân với Đảng, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; là nơi thể hiện, ý chí, nguyện vọng, tập hợp khối đại đoàn kết, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; tôi đề nghị MTTQ các cấp và các thành viên của mặt trận nhiệm kỳ tới cần tập trung thực hiện tốt hơn nữa một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

Thứ nhất, Quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh và các quan điểm của Đảng về đại đoàn kết dân tộc; coi đó là nhiệm vụ thường xuyên liên tục, là nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu, có ý nghĩa quyết định đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa IX) về “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”, về “Công tác dân tộc”, “Công tác tôn giáo” và các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh uỷ. Tích cực vận động quần chúng nhân dân tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; xây dựng nhà nước của dân, do dân và vì dân; tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT- XH địa phương từ nay đến hết nhiệm kỳ.

Thứ hai, Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án số 03-ĐA/TU của Tỉnh uỷ về tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, hình thức tập hợp, hướng mạnh hoạt động về cơ sở, khu dân cư, đến từng hộ dân, coi đây là khâu đột phá, khắc phục có hiệu quả các biểu hiện mệnh lệnh, hành chính trong công tác vận động quần chúng. Mặt trận cần chủ động đề xuất, phối hợp tham gia giải quyết những vấn đề phức tạp nảy sinh trong nội bộ nhân dân. Triển khai thực có hiệu quả Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện 5 Chuẩn mực đạo đức, trọng tâm là nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” nhằm giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; đấu tranh chống âm mưu diễn biến hòa bình. Xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất, đời sống, tiêu dùng, trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Cuộc vận động “Vì người nghèo” theo hướng đa dạng hóa các hình thức để khai thác các nguồn lực trong cộng đồng dân cư, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tham gia thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo, xóa nhà tạm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các tầng lớp nhân dân, nhất là các gia đình chính sách, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng bị thiên tai, lũ lụt.... Quản lý chặt chẽ, phân bổ công khai và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài trợ, ủng hộ; có biện pháp xử lý nghiêm trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân sai phạm.

Thứ ba, Đề cao vai trò của MTTQ và đoàn thể nhân dân trong việc tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; tham gia xây dựng chủ trương, chính sách; tư vấn về phát triển KT-XH, an ninh, quốc phòng, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Gắn việc thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở xã, phường, thị trấn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển KT- XH và xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Tăng cường giám sát đối với cơ quan chính quyền các cấp và cán bộ, đảng viên, công chức, đại biểu dân cử ở cả nơi cư trú và nơi làm việc.

Nâng cao vai trò phản biện xã hội của MTTQ tham gia các uỷ ban, hội đồng, ban điều hành các chương trình, dự án có liên quan trực tiếp đến quyền lợi và trách nhiệm của nhân dân. Quan tâm, chăm lo củng cố khối đại đoàn kết dân tộc; thực hiện đoàn kết từ mỗi gia đình, cộng đồng thôn bản, mỗi tổ chức, đơn vị. Phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể, mở rộng và đa dạng các hình thức tập hợp nhân dân; phát triển các tổ chức thành viên, thu hút đoàn viên, hội viên để xây dựng khối đại đoàn kết vững bền. Vận động những cá nhân tiêu biểu, những người có uy tín và năng lực trong các giai tầng xã hội, các dân tộc, tôn giáo... tham gia công việc của MTTQ và các đoàn thể.

Thứ tư, Các cấp uỷ Đảng tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng đối với mặt trận và các đoàn thể nhân dân; thực hiện tốt vai trò vừa là thành viên, vừa là người lãnh đạo mặt trận. Thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để MTTQ và các tổ chức thành viên phát huy tốt vai trò, chức năng của mình, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.

Quan tâm xây dựng quy hoạch, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, luân chuyển, đãi ngộ hợp lý đối với cán bộ MTTQ và các đoàn thể. Việc tuyển chọn cán bộ cần quan tâm những người có khả năng vận động quần chúng đã trưởng thành từ phong trào thực tiễn. Đặc biệt quan tâm đến cán bộ ở vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào theo đạo. Xây dựng và thực hiện quy chế về mối quan hệ giữa cấp uỷ với MTTQ, các đoàn thể nhân dân cùng cấp.

Tiếp tục hoàn thiện và thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp công tác giữa MTTQ với HĐND, UBND và các đoàn thể nhân dân cùng cấp; mở rộng quan hệ phối hợp với các cơ quan, ban, ngành theo những nội dung công tác liên quan, từng bước thể chế hóa trách nhiệm và quyền hạn của mặt trận trong việc tham gia đóng góp ý kiến vào các chương trình, dự án KT- XH, những chính sách, những kiến nghị của nhân dân đối với Đảng, chính quyền.

Trước mắt, đề nghị MTTQ và các tổ chức thành viên động viên nhân dân các dân tộc trong tỉnh đẩy mạnh phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2009, góp phần cùng cả nước thực hiện mục tiêu: Chủ động ngăn chặn suy giảm kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, tiếp tục tăng trưởng kinh tế hợp lý và giữ vững quốc phòng an ninh!

Các tin bài khác:


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat