Nghị quyết Trung ương 8 về Chiến lược phát triển kinh tế biển
Ngày đăng: 25/10/2018

Ngày 22/10, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị quyết số 36-NQ/TW). Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Giang trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết:

  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat