Tinh gọn bộ máy hành chính nhà nước - Cách làm của Bắc Giang
Ngày: 05-12-2018 03:03

Siết chặt quản lý quỹ khám...

Chuyên mục : Phim tài liệu
Ngày phát hành : 05/12/2018
Thời lượng :

Hiệu quả chương trình lao...

Chuyên mục : Phim tài liệu
Ngày phát hành : 15/11/2018
Thời lượng :

Thu hút đầu tư - Động lực...

Chuyên mục : Phim tài liệu
Ngày phát hành : 30/10/2018
Thời lượng :

Ứng dụng công nghệ cao -...

Chuyên mục : Phim tài liệu
Ngày phát hành : 28/08/2018
Thời lượng :

Nâng tầm vải thiều Bắc Giang

Chuyên mục : Phim tài liệu
Ngày phát hành : 09/08/2018
Thời lượng :