Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang chúc Tết 2019
Ngày: 01-02-2019 02:02

Chỉ tiêu kinh tế - xã hội...

Chuyên mục : Phim tài liệu
Ngày phát hành : 05/01/2019
Thời lượng :

Thành tựu kinh tế - xã hội...

Chuyên mục : Phim tài liệu
Ngày phát hành : 05/01/2019
Thời lượng :

Những chiến thắng ấn tượng...

Chuyên mục : Phim tài liệu
Ngày phát hành : 21/12/2018
Thời lượng :

Tinh gọn bộ máy hành chính...

Chuyên mục : Phim tài liệu
Ngày phát hành : 05/12/2018
Thời lượng :

Siết chặt quản lý quỹ khám...

Chuyên mục : Phim tài liệu
Ngày phát hành : 05/12/2018
Thời lượng :