Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 30-05-2016 Chuyên mục : Thời sự

Ngày đăng : 31/05/2016

Video cùng chủ đề
Bắc Giang ngày mới ngày 21-02-2019
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 20-02-2019
Bắc Giang ngày mới ngày 20-02-2019
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 19-02-2019
Bắc Giang ngày mới ngày 19-02-2019
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 18-02-2019
Bắc Giang ngày mới ngày 18-02-2019
Bắc Giang ngày mới ngày 17-02-2019
Bắc Giang ngày mới ngày 16-02-2019
Bắc Giang ngày mới ngày 15-02-2019
Bắc Giang ngày mới ngày 14-02-2019
Bắc Giang ngày mới ngày 13-02-2019
Bắc Giang ngày mới ngày 12-02-2019
Bắc Giang ngày mới ngày 11-02-2019
Bắc Giang ngày mới ngày 10-02-2019
Bắc Giang ngày mới ngày 09-02-2019
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 17-02-2019
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 16-02-2019
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 15-02-2019
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 14-02-2019
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 13-02-2019
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 12-02-2019
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 11-02-2019
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 10-02-2019
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 09-02-2019
Bắc Giang ngày mới ngày 08-02-2019
Bắc Giang ngày mới ngày 07-02-2019
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 08-02-2019
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 07-02-2019
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 06-02-2019
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 05-02-2019
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 04-02-2019
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 03-02-2019
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 02-02-2019
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 01-02-2019
Bắc Giang ngày mới ngày 06-02-2019
Bắc Giang ngày mới ngày 05-02-2019
Bắc Giang ngày mới ngày 04-02-2019
Bắc Giang ngày mới ngày 03-02-2019
Bắc Giang ngày mới ngày 02-02-2019
Bắc Giang ngày mới ngày 01-02-2019
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 31-01-2019
Bắc Giang ngày mới ngày 31-01-2019
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 30-01-2019
Bắc Giang ngày mới ngày 30-01-2019
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 29-01-2019
Bắc Giang ngày mới ngày 29-01-2019
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 28-01-2019
Bắc Giang ngày mới ngày 28-01-2019
Bắc Giang ngày mới ngày 27-01-2019
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 27-01-2019
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 26-01-2019
Bắc Giang ngày mới ngày 26-01-2019
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 25-01-2019
Bắc Giang ngày mới ngày 25-01-2019
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 24-01-2019
Bắc Giang ngày mới ngày 24-01-2019
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 23-01-2019
Bắc Giang ngày mới ngày 23-01-2019
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 22-01-2019
Bắc Giang ngày mới ngày 22-01-2019
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 21-01-2019
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 20-1-2019
Bắc Giang ngày mới ngày 21-01-2019
Bắc Giang ngày mới ngày 20-01-2019
Bắc Giang ngày mới ngày 19-01-2019
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 19-01-2019
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 18-01-2019
Bắc Giang ngày mới ngày 18-01-2019
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 17-01-2019
Bắc Giang ngày mới ngày 17-01-2019
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 16-01-2019
Bắc Giang ngày mới ngày 16-01-2019
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 15-01-2019
Bắc Giang ngày mới ngày 15-01-2019
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 14-01-2019
Bắc Giang ngày mới ngày 14-01-2019
Bắc Giang ngày mới ngày 13-01-2019
Bắc Giang ngày mới ngày 12-01-2019
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 13-01-2019
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 12-01-2019
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 11-01-2019
Bắc Giang ngày mới ngày 11-01-2019
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 10-01-2019
Bắc Giang ngày mới ngày 10-01-2019
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 09-01-2019
Bắc Giang ngày mới ngày 09-01-2019
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 08-01-2019
Bắc Giang ngày mới ngày 08-01-2019
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 07-01-2019
Bắc Giang ngày mới ngày 07-01-2019
Bắc Giang ngày mới ngày 06-01-2019
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 06-01-2019
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 05-01-2019
Bắc Giang ngày mới ngày 05-01-2019
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 04-01-2019
Bắc Giang ngày mới ngày 04-01-2019
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 03-01-2019
Bắc Giang ngày mới ngày 03-01-2019
Bắc Giang ngày mới ngày 02-01-2019
Bắc Giang ngày mới ngày 01-01-2019
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 02-01-2019
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 01-01-2019
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 31-12-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 30-12-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 29-12-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 28-12-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 27-12-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 26-12-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 25-12-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 24-12-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 23-12-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 22-12-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 21-12-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 20-12-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 19-12-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 18-12-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 17-12-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 16-12-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 15-12-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 14-12-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 13-12-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 12-12-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 10-12-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 11-12-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 09-12-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 08-12-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 07-12-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 06-12-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 05-12-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 04-12-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 03-12-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 02-12-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 01-12-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 30-11-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 29-11-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 28-11-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 27-11-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 26-11-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 25-11-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 24-11-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 23-11-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 22-11-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 21-11-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 20-11-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 19-11-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 18-11-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 17-11-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 16-11-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 15-11-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 14-11-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 13-11-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 12-11-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 11-11-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 10-11-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 09-11-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 08-11-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 07-11-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 06-11-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 05-11-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 04-11-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 03-11-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 02-11-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 01-11-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 31-10-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 30-10-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 29-10-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 28-10-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 27-10-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 26-10-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 25-10-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 24-10-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 23-10-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 22-10-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 21-10-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 20-10-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 19-10-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 18-10-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 17-10-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 16-10-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 15-10-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 14-10-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 13-10-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 12-10-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 11-10-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 10-10-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 09-10-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 08-10-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 07-10-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 06-10-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 05-10-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 04-10-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 03-10-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 02-10-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 01-10-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 30-9-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 29-9-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 28-9-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 27-9-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 26-9-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 25-9-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 24-9-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 23-9-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 22-9-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 21-9-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 20-9-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 19-9-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 18-9-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 17-9-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 16-9-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 15-9-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 14-9-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 13-9-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 12-9-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 11-9-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 10-9-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 09-9-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 08-9-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 07-9-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 06-9-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 05-9-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 04-9-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 03-9-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 02-9-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 01-9-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 31-8-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 30-8-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 29-8-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 28-8-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 27-8-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 26-8-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 25-8-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 24-8-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 23-8-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 22-8-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 21-8-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 20-8-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 19-8-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 18-8-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 17-8-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 16-8-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 15-8-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 14-8-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 13-8-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 12-8-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 11-8-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 10-8-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 09-8-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 08-8-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 07-8-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 06-8-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 05-8-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 04-8-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 03-8-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 02-8-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 01-8-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 31-7-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 30-7-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 29-7-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 28-7-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 27-7-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 26-7-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 25-7-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 24-7-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 23-7-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 22-7-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 21-7-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 20-7-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 19-7-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 18-7-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 17-7-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 16-7-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 15-7-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 14-7-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 13-7-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 12-7-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 11-7-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 10-7-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 09-7-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 08-7-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 07-7-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 06-7-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 05-7-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 04-7-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 03-7-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 02-7-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 01-7-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 30-6-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 29-6-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 28-6-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 27-6-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 26-6-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 25-6-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 24-6-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 23-6-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 22-6-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 21-6-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 20-6-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 19-6-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 18-6-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 17-6-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 16-6-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 15-6-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 14-6-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 13-6-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 12-6-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 11-6-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 10-6-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 09-6-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 08-6-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 07-6-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 06-6-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 05-6-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 04-6-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 03-6-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 02-6-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 01-6-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 31-5-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 30-5-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 29-5-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 28-5-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 27-5-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 26-5-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 25-5-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 24-5-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 23-5-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 22-5-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 21-5-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 20-5-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 19-5-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 18-5-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 17-5-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 16-5-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 15-5-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 14-5-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 13-5-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 012-5-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 11-5-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 10-5-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 09-5-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 08-5-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 07-5-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 06-5-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 05-5-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 04-5-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 03-5-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 02-5-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 01-5-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 30-4-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 29-4-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 28-4-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 27-4-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 26-4-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 25-4-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 24-4-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 23-4-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 22-4-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 21-4-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 20-4-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 19-4-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 18-4-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 17-4-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 16-4-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 15-4-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 14-4-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 13-4-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 12-4-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 11-4-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 10-4-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 09-4-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 08-4-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 07-4-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 06-4-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 05-4-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 04-4-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 03-4-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 02-4-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 01-4-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 31-3-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 30-3-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 29-3-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 28-3-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 27-3-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 26-3-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 25-3-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 24-3-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 23-3-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 22-3-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 21-3-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 20-3-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 19-3-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 18-3-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 17-3-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 16-3-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 15-3-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 14-3-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 13-3-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 12-3-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 11-3-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 10-3-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 09-3-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 08-3-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 07-3-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 06-3-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 05-3-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 04-03-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 03-03-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 02-03-20182
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 01-03-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 28-02-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 27-02-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 26-02-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 25-02-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 24-02-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 23-02-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 22-02-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 21-02-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 20-02-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 19-02-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 18-02-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 17-02-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 16-02-2018
Thời sự đặc biệt “Chào xuân mới 2018"
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 15-02-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 14-02-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 13-02-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 12-02-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 11-02-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 10-02-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 09-02-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 08-02-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 07-02-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 06-02-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 05-02-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 04-02-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 03-02-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 02-02-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 01-02-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 31-01-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 30-01-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 29-01-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 28-01-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 25-01-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 24-01-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 23-01-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 22-01-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 21-01-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 20-01-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 19-01-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 18-01-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 17-01-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 16-01-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 15-01-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 14-01-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 13-01-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 12-01-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 11-01-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 10-01-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 09-01-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 08-01-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 07-01-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 06-01-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 05-01-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 04-01-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 03-01-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 02-01-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 01-01-2018
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 31-12-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 30-12-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 29-12-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 28-12-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 27-12-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 26-12-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 25-12-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 24-12-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 23-12-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 22-12-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 21-12-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 20-12-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 19-12-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 18-12-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 17-12-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 16-12-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 15-12-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 14-12-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 13-12-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 12-12-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 11-12-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 10-12-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 09-12-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 07-12-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 06-12-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 05-12-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 04-12-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 03-12-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 02-12-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 01-12-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 30-11-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 29-11-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 28-11-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 27-11-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 26-11-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 23-11-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 22-11-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 21-11-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 20-11-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 19-11-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 17-11-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 18-11-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 16-11-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 15-11-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 14-11-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 13-11-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 12-11-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 11-11-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 10-11-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 09-11-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 08-11-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 07-11-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 06-11-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 05-11-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 04-11-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 03-11-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 02-11-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 01-11-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 31-10-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 30-10-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 29-10-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 28-10-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 27-10-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 26-10-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 25-10-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 24-10-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 23-10-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 22-10-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 21-10-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 20-10-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 19-10-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 18-10-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 17-10-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 16-10-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 15-10-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 14-10-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 13-10-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 12-10-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 11-10-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 10-10-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 09-10-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 08-10-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 07-10-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 06-10-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 05-10-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 04-10-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 03-10-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 02-10-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 01-10-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 30-9-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 29-9-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 28-9-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 27-9-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 26-9-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 25-9-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 24-9-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 23-9-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 22-9-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 21-9-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 20-9-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 19-9-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 18-9-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 17-9-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 16-9-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 15-9-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 14-9-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 13-9-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 12-9-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 11-9-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 10-9-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 09-9-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 08-9-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 07-9-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 06-9-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 05-9-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 04-9-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 03-9-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 02-9-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 01-9-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 31-8-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 30-8-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 29-8-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 28-8-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 27-8-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 26-8-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 25-8-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 24-8-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 23-8-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 22-8-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 21-8-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 20-8-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 19-8-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 18-8-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 17-8-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 16-8-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 15-8-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 14-8-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 13-8-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 12-8-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 11-8-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 10-8-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 09-8-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 08-8-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 07-8-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 06-8-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 05-7-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 04-8-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 03-8-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 02-8-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 01-8-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 31-7-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 30-7-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 29-7-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 28-7-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 27-6-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 26-7-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 25-7-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 24-7-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 23-7-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 22-7-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 21-7-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 20-7-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 19-7-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 18-7-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 17-7-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 16-7-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 15-7-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 14-7-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 13-7-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 11-7-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 12-7-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 10-7-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 09-7-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 08-7-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 07-7-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 06-7-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 05-7-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 04-7-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 03-7-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 02-7-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 01-7-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 30-6-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 29-6-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 28-6-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 27-6-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 26-6-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 25-6-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 24-6-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 23-6-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 22-6-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 21-6-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 20-6-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 19-6-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 18-6-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 17-6-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 16-6-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 15-6-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 14-6-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 13-6-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 12-6-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 11-6-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 10-6-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 09-6-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 08-6-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 07-6-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 06-6-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 05-6-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 04-6-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 03-6-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 02-6-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 01-6-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 31-5-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 30-5-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 29-5-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 28-5-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 27-5-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 26-5-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 25-5-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 24-5-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 23-5-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 22-5-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 21-5-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 20-5-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 19-5-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 18-5-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 17-5-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 16-5-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 15-5-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 14-5-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 13-5-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 12-5-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 11-5-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 10-5-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 09-5-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 08-5-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 07-5-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 06-5-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 05-5-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 04-5-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 03-5-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 02-5-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 01-5-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 30-4-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 29-4-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 28-4-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 27-4-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 26-4-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 25-4-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 24-4-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 23-4-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 22-4-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 21-4-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 20-4-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 19-4-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 18-4-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 17-4-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 16-4-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 15-4-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 14-4-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 13-4-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 12-4-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 11-4-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 10-4-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 09-4-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 08-4-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 07-4-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 06-4-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 05-4-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 04-4-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 03-4-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 02-4-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 01-4-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 31-3-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 30-3-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 29-3-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 28-3-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 27-3-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 26-3-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 25-3-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 24-3-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 23-3-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 22-3-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 21-3-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 20-3-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 19-3-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 18-3-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 17-3-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 16-3-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 15-3-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 14-3-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 13-3-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 12-3-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 11-3-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 10-3-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 09-3-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 08-3-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 07-3-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 06-3-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 05-3-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 04-3-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 03-3-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 02-3-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 01-3-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 28-02-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 27-02-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 26-02-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 25-02-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 24-02-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 23-02-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 22-02-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 21-02-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 20-02-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 19-02-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 18-02-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 17-02-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 16-02-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 15-02-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 14-02-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 13-02-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 12-02-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 11-02-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 10 - 02 - 2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 09-02-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 08-02-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 07-02-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 06-02-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 05-02-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 04-02-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 03-02-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 02-02-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 01-02-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 31-01-2017
Thời sự THBG tối ngày 30 - 01 - 2017 (Mùng 3 Tết)
Thời sự THBG tối ngày 29 - 01 - 2017 (Mùng 2 tết)
Thời sự THBG tối (1 tết) ngày 28 - 01 - 2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang sáng mùng 1 tết
Thời sự THBG tối (30 tết) ngày 27-01-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 26-01-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 25-01-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 24-01-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 23-01-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 22-01-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 21-01-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 20-01-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 19-01-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 18-01-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 17-01-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 16-01-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 15-01-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 14-01-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 13-01-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 12-01-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 11-01-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 10-01-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 09-01-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 08-01-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 07-01-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 06-01-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 05-01-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 04-1-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 03-01-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 02-01-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 01-01-2017
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 31-12-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 30-12-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 29-12-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 28-12-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 27-12-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 26-12-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 25-12-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 24-12-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 23-12-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 22-12-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 21-12-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 20-12-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 19-12-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 18-12-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 17-12-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 16-12-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 15-12-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 14-12-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 13-12-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 12-12-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 11-12-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 10-12-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 09-12-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 08-12-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 07-12-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 06-12-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 05-12-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 04-12-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 03-12-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 02-12-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 01-12-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 30-11-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 29-11-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 28-11-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 27-11-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 26-11-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 25-11-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 24-11-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 23-11-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 22-11-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 21-11-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 20-11-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 19-11-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 18-11-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 17-11-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 16-11-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 15-11-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 14-11-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 13-11-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 12-11-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 11-11-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 10-11-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 09-11-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 08-11-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 07-11-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 06-11-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 05-11-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 04-11-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 03-11-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 02-11-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 01-11-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 31-10-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 30-10-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 29-10-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 28-10-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 27-10-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 26-10-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 25-10-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 24-10-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 23-10-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 22-10-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 21-10-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 20-10-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 19-10-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 18-10-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 17-10-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 16-10-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 15-10-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 14-10-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 13-10-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 12-10-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 11-10-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 10-10-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 09-10-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 08-10-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 07-10-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 06-10-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 05-10-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 04-10-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 03-10-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 02-10-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 01-10-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 30-9-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 29-9-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 28-9-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 27-9-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 26-9-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 25-9-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 24-9-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 23-9-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 22-9-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 21-9-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 20-9-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 19-9-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 18-9-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 17-9-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 16-9-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 15-9-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 14-9-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 13-9-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 12-9-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 11-9-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 10-9-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 09-9-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 08-9-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 07-9-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 06-9-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 05-9-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 04-9-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 03-9-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 02-9-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 01-9-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 31-8-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 30-8-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 29-8-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 28-8-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 27-8-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 26-8-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 25-8-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 24-8-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 23-8-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 22-8-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 21-8-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 20-8-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 19-8-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 18-8-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 17-8-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 16-8-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 15-8-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 14-8-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 13-8-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 12-8-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 11-8-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 10-8-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 09-8-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 08-8-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 07-8-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 06-8-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 05-8-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 04-8-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 04-8-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 03-8-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 02-8-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 01-8-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 31-7-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 30-7-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 29-7-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 28-7-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 27-7-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 26-7-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 25-7-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 24-7-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 23-7-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 22-7-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 21-7-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 20-7-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 19-7-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 18-7-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 17-7-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 16-7-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 15-7-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 14-7-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 13-7-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 12-7-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 11-7-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 10-7-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 09-7-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 08-7-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 07-7-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 06-7-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 05-7-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 04-7-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 03-7-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 02-7-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 01-7-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 30-6-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 29-6-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 28-6-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 27-6-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 26-6-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 25-6-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 24-6-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 23-6-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 22-6-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 21-6-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 20-6-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 19-6-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 18-6-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 17-6-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 16-6-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 15-6-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 14-6-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 13-6-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 12-6-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 11-6-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 10-6-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 09-6-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 08-6-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 07-6-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 06-6-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 05-6-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 04-6-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 03-6-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 02-6-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 01-6-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 31-5-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 29-5-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 28-5-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 27-5-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 26-5-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 25-5-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 24-5-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 23-5-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 22-5-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 21-5-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 20-5-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 19-5-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 18-5-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 17-5-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 16-5-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 15-5-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 14-5-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 13-5-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 12-5-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 11-5-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 10-5-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 09-5-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 08-5-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 07-5-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 06-5-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 05-5-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 04-5-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 03-5-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 03-5-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 02-5-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 01-5-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 30-4-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 29-4-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 28-4-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 27-4-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 26-4-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 25-4-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 24-4-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 23-4-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 22-4-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 21-4-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 20-4-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 19-4-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 18-4-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 17-4-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 16-4-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 15-4-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 14-4-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 13-4-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 12-4-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 11-4-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 10-4-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 09-4-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 08-4-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 07-4-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 06-4-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 05-4-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 04-4-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 03-4-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 02-4-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 01-4-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 31-3-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 30-3-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 29-3-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 28-3-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 27-3-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 26-3-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 25-3-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 24-3-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 23-3-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 22-3-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 21-3-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 20-3-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 19-3-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 18-3-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 17-3-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 16-3-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 15-3-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 14-3-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 13-3-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 12-3-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 11-3-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 10-3-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 09-3-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 08-3-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 07-3-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 06-3-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 05-3-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 04-3-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 03-3-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 02-3-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 01-3-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 29-2-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 28-2-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 27-2-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 26-2-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 25-2-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 24-2-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 23-2-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 22-2-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 21-2-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 20-2-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 19-2-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 18-2-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 17-2-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 16-2-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 15-2-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 14-2-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 13-2-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 13-2-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 12-2-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 11-2-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 10-2-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 09-2-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang tối ngày 08-2-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang sáng ngày 08-2-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 07-2-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 06-2-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 05-2-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 04-2-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 03-2-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 02-02-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 01-2-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 31-1-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 30-1-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 29-1-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 28-1-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 27-1-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 26-1-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 25-1-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 24-1-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 23-1-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 22-1-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 21-1-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 20-1-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 19-1-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 18-1-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 17-1-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 16-1-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 15-1-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 14-1-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 13-1-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 12-1-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 11-1-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 10-1-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 09-1-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 08-1-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 7-1-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 06-1-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 05-1-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 04-1-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 03-1-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 02-1-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 01-1-2016
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 31-12-2015
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 30-12-2015
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 29-12-2015
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 28-12-2015
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 27-12-2015
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 26-12-2015
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 25-12-2015
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 24-12-2015
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 23-12-2015
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 22-12-2015
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 21-12-2015
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 20-12-2015
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 19-12-2015
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 18-12-2015
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 17-12-2015
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 16-12-2015
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 15-12-2015
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 14-12-2015
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 13-12-2015
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 12-12-2015
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 11-12-2015
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 10-12-2015
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 9-12-2015
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 9-12-2015
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 8-12-2015
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 7-12-2015
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 6-12-2015
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 5-12-2015
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 04-12-2015
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 03-12-2015
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 02-12-2015
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 01-12-2015
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 30-11-2015
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 29-11-2015
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 28-11-2015
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 27-11-2015
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 26-11-2015
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 25-11-2015
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 24-11-2015
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 24-11-2015
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 23-11-2015
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 22-11-2015
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 21-11-2015
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 20-11-2015
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 19-11-2015
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 18-11-2015
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 17-11-2015
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 16-11-2015
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 15-11-2015
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 14-11-2015
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 13-11-2015
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 12-11-2015
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 11-11-2015
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 10-11-2015
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 9-11-2015
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 8-10-2015
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 7-11-2015
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 6-11-2015
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 5-11-2015
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 04-11-2015
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 03-11-2015
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 02-11-2015
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 01-11-2015
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 31-10-2015
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 30-10-2015
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 29-10-2015
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 28-10-2015
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 27-10-2015
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 26-10-2015
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 25-10-2015
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 24-10-2015
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 23-10-2015
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 23-10-2015
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 21-10-2015
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 20-10-2015
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 19-10-2015
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 18-10-2015
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 17-10-2015
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 16-10-2015
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 15-10-2015
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 14-10-2015
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 13-10-2015
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 12-10-2015
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 11-10-2015
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 10-10-2015
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 9-10-2015
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 8-10-2015
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 7-10-2015
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 6-10-2015
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 5-10-2015
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 4-10-2015
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 03-10-2015
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 02-10-2015
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 01-10-2015
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 30-9-2015
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 29-9-2015
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 28-9-2015
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 27-9-2015
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 26-9-2015
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 25-9-2015
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 24-9-2015
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 23-9-2015
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 22-9-2015
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 21-9-2015
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 20-9-2015
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 19-9-2015
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 18-9-2015
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 17-9-2015
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 16-9-2015
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 15-9-2015
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 14-9-2015
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 13-9-2015
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 12-9-2015
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 11-9-2015
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 10-9-2015
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 9-9-2015
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 8-9-2015
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 7-9-2015
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 6-9-2015
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 5-9-2015
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 4-9-2015
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 03-9-2015
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 02-9-2015
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 1-9-2015
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 31-8-2015
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 30-8-2015
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 29-8-2015
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 28-8-2015
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 27-8-2015
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 26-8-2015
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 25-8-2015
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 24-8-2015
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 23-8-2015
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 22-8-2015
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 21-8-2015
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 20-8-2015
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 19-8-2015
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 17-8-2015
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 16-8-2015
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 15-8-2015
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 14-8-2015
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 13-8-2015
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 12-8-2015
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 11-8-2015
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 10-8-2015
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 09-8-2015
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 08-8-2015
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 07-8-2015
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 06-8-2015
Thời sự Truyền hình Bắc Giang ngày 4/8/2015
Thời sự Truyền hình Bắc Giang ngày 5/8/2015
Thời sự truyền hình Bắc Giang ngày 3/8/2015
Thời sự Truyền hình Bắc Giang 02/8/2015
Thời sự Truyền hình Bắc Giang ngày 01/8/2012
Thời sự Truyền hình Bắc Giang ngày 27/7/2015
Thời sự Truyền hình Bắc Giang ngày 28/7/2015
Thời sự Truyền hình Bắc Giang ngày 29/7/2015
Thời sự Truyền hình Bắc Giang ngày 30/7/2015
Thời sự Truyền hình Bắc Giang ngày 31/7/2015
Thời sự THBG tối ngày 05 - 07 - 2015