Truy cập nội dung luôn

Dự Thảo Đang Lấy Ý Kiến Dự Thảo Đang Lấy Ý Kiến

Stt Tên dự thảo Thời gian lấy ý kiến Xem toàn văn Tải về Gửi góp ý Xem các góp ý
1 Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 454/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh Bắc Giang. Từ 19/03/2019 Gửi góp ý Không có góp ý
2 Dự thảo Quyết định ban hành quy định về thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang Từ 14/03/2019 Gửi góp ý Không có góp ý
3 Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định kèm theo Quyết định số 871/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định đơn giá thuê đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang Từ 11/03/2019 Gửi góp ý Không có góp ý
4 Dự thảo Quyết định ban hành quy định về quản lý và giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong quản lý tổ chức, biên chế, viên chức, người lao động ở các đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh Từ 05/03/2019 Gửi góp ý Không có góp ý
5 Dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định cơ chế, chính sách trong bồi dưỡng học sinh giỏi; đãi ngộ đội ngũ giáo viên trong lĩnh vực bồi dưỡng học sinh giỏi Từ 05/03/2019 Gửi góp ý Không có góp ý
6 Dự thảo Quyết định sửa đổi bổ sung một số điều của quy định quản lý, tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Bắc Giang Từ 04/03/2019 Gửi góp ý Không có góp ý
7 Dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ tu bổ di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2020-2025 Từ 28/02/2019 Gửi góp ý Không có góp ý
8 Dự thảo Quyết định sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định quản lý, tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 337/2016/QĐ-UBND ngày 15/6/2016 của UBND tỉnh Từ 21/02/2019 Gửi góp ý Không có góp ý
9 Dự thảo Quyết định ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và một số lễ nghi, sinh hoạt cộng đồng khác trên địa bàn tỉnh Bắc Giang Từ 18/02/2019 Gửi góp ý Không có góp ý
10 Dự thảo Quy định một số nội dung về quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang Từ 18/02/2019 Gửi góp ý Không có góp ý
11 Dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 358/2016/QĐ-UBND ngày 20/6/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý và trình tự, thủ tục xuất cảnh đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 08/3/2018 Từ 10/01/2019 Gửi góp ý Không có góp ý
12 Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xét tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 781/2014/QĐ-UBND ngày 19/11/2014 của UBND tỉnh Bắc Giang Từ 04/01/2019 Gửi góp ý Không có góp ý
13 Dự thảo Quyết định quy định chính sách hỗ trợ, khuyến khích hỏa táng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang Từ 04/01/2019 Gửi góp ý Không có góp ý
14 Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quyết định số 44/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh ủy quyền phê duyệt giá đất cụ thể; thu hồi đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn Từ 02/01/2019 Gửi góp ý Không có góp ý
15 Dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND ngày 14/02/2008 và Quyết định số 373/2013/QĐ-UBND ngày 01/8/2013 Từ 26/12/2018 Gửi góp ý Không có góp ý
16 Dự thảo Quyết định sửa đổi, bãi bỏ một số điều của Quyết định số 44/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh ủy quyền phê duyệt giá đất cụ thể; thu hồi đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích Từ 13/12/2018 Gửi góp ý Không có góp ý
17 Dự thảo Quyết định ban hành quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang Từ 12/12/2018 Gửi góp ý Không có góp ý
18 Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy định một số nội dung về quản lý và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND Từ 06/12/2018 Gửi góp ý Không có góp ý
19 Dự thảo Quyết định quy định phân cấp và trách nhiệm quản lý nhà nước về hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang Từ 22/11/2018 Gửi góp ý Không có góp ý
20 Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 535/2016/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2016 của UBND tỉnh Bắc Giang Từ 21/11/2018 Gửi góp ý Không có góp ý

Dự Thảo Hết Hạn Lấy Ý Kiến Dự Thảo Hết Hạn Lấy Ý Kiến

Số lượt xem: (1)
Số lượt tải: (7)
Ngày bắt đầu: 11/10/2018
Ngày kết thúc: 30/11/2018

Số lượng truy cập Số lượng truy cập

Đang truy cập: 1,450
Tổng số trong ngày: 11,825
Tổng số trong tuần: 318,621
Tổng số trong tháng: 1,860,867
Tổng số trong năm: 2,780,805
Tổng số truy cập: 3,608,594