Công ty Điện lực Bắc Giang: Thông báo mời thầu

|
Lượt xem:
Cỡ chữ: A- A A+
Đọc bài viết

Bên mời thầu: Công ty Điện lực Bắc Giang

Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Bắc Giang, địa chỉ số 22 Nguyễn Khắc Nhu, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Tên gói thầu: Mua sắm trang phục làm việc cho CBCNV gián tiếp năm 2017

Nguồn vốn: Chi phí giá thành SXKD điện năm 2017

Phương thức: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi (Chỉ chọn nhà thầu trong nước)

Hình thức nhận HSDT: Đấu thầu điện tử

Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày

Thời gian nhận HSDT: từ 17h08 ngày 25/07/2017 đến 17h15 ngày 04/08/2017

Mua hồ sơ mời thầu: Miễn phí

Địa điểm nhận HSDT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Thời điểm mở thầu: 17h15 ngày 04/08/2017

Địa điểm mở thầu: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Giá gói thầu: 925.188.000 VNĐ

Số tiền bằng chữ: Chín trăm hai mươi năm triệu một trăm tám mươi tám nghìn đồng chẵn

Hình thức đảm bảo: Thư bảo lãnh

Số tiền đảm bảo: 12.000.000 VNĐ

Số tiền bằng chữ: Mười hai triệu đồng chẵn

 

Trung bình (0 Bình chọn)