Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh

|
Lượt xem:
Cỡ chữ: A- A A+
Đọc bài viết
Ngày 13/3/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND về tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trên địa bàn tỉnh.
Tăng cường công tác tuyên truyền, PBPL dưới nhiều hình thức, nhiều đối tượng. Ảnh: BGP/Nguyễn An

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm triển khai có hiệu quả công tác PBGDPL trên địa bàn.

Trong đó, tiếp tục quán triệt, triển khai thống nhất, đồng bộ Luật PBGDPL và các văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về công tác PBGDPL; nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác PBGDPL, xác định công tác PBGDPL là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, là nhiệm vụ không thể tách rời với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và bản thân mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao; kiên quyết xử lý nghiêm đối với những cán bộ, công chức vi phạm pháp luật, nhất là vi phạm trong khi thi hành công vụ; tổ chức thực hiện đúng Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của HĐND tỉnh quy định nội dung và mức chi đảm bảo cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; xây dựng kế hoạch, nội dung, phương pháp PBGDPL cụ thể, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cho công tác này trong giai đoạn hiện nay; tổ chức thực hiện tốt Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 của Bộ Tư pháp quy định về tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL.

Thường xuyên quán triệt cán bộ, công chức, viên chức xác định rõ trách nhiệm của bản thân trong việc chủ động nghiên cứu, tìm hiểu, học tập, nắm vững các quy định pháp luật để tham mưu thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác chuyên môn; đồng thời có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho tổ chức, cá nhân.

Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, PBGDPL; tập trung tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới ban hành, các văn bản thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý nhà nước của cơ quan, đơn vị, địa phương; các Nghị quyết của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động đối với các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân. Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ vào tình hình từng địa bàn, dân cư, dân tộc, các vấn đề nổi lên của địa phương để lựa chọn nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp lụật phù hợp, bảo đảm đúng trọng tâm, trọng điểm.

Triển khai có hiệu quả công tác xây dựng, đánh giá xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 và Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.

Tiếp tục tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong công tác PBGDPL. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL và cán bộ trực tiếp tham mưu thực hiện công tác PBGDPL tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Thường xuyên rà soát, củng cố, kiện toàn, đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, cán bộ làm công tác PBGDPL, công chức pháp chế để kịp thời củng cố, phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác PBGDPL, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Chú trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng và tạo điều kiện để đội ngũ làm công tác PBGDPL hoạt động hiệu quả; thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với đội ngũ này theo quy định. Thường xuyên kiểm tra và tự kiểm tra việc thực hiện công tác PBGDPL đối với các đơn vị trực thuộc và tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Bảo đảm các điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất và phương tiện cho công tác PBGDPL; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật, phương tiện hiện đại để nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL; tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hỗ trợ cho hoạt động PBGDPL.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ giữa các ngành thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh trong công tác PBGDPL; tập trung tuyên truyền các văn bản pháp luật mới ban hành thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân; thực hiện nghiêm túc Quy chế và Kế hoạch hoạt động của Hội đồng…

* Xem chi tiết Chỉ thị tại đây./.

Nguyễn An

Trung bình (0 Bình chọn)