STT Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày hiệu lực Ngày ban hành Tệp tin
1 598/SL-VP V/v Sao y Thông tư số 113/2018/TT-BTC ngày 15/11/2018 về quy định về giá trong hoạt động quy hoạch VĂN PHÒNG UBND TỈNH BẮC GIANG 26/12/2018 26/12/2018
2 599/SL-VP Sao lục CV số 17/BCDDTWW-VP ngày 14/12/2018 của BCĐ tổng điều tra Dân số và nhà ở TW v/v thống nhất nghiệp vụ trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 VĂN PHÒNG UBND TỈNH BẮC GIANG 26/12/2018 26/12/2018
3 595/SL-VP Sao y Thông tư số 36/2018/TT-BCA ngày 05/12/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy VĂN PHÒNG UBND TỈNH BẮC GIANG 24/12/2018 24/12/2018
4 548/SL-VP Sao y Quyết định số 6847/QĐ-BYT ngày 13/11/2018 về phê duyệt Đề án truyền thông về cải thiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, sử dụng nước sạch nông thôn giai đoạn 2018-2025 và tầm nhìn đến năm 2030 VĂN PHÒNG UBND TỈNH BẮC GIANG 22/11/2018 22/11/2018
5 549/SL-VP Sao y Quyết định số 1436/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 về phê duyệt Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017-2025 VĂN PHÒNG UBND TỈNH BẮC GIANG 22/11/2018 22/11/2018
6 525/SL-VP Sao y Quyết định số 1697/QĐ-BTTTT ngày 23/10/2018 về ban hành Bộ tiêu chí, quy định thống nhất về chức năng, tính năng kỹ thuật trong xây dựng Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử (phiên bản 1.0) VĂN PHÒNG UBND TỈNH BẮC GIANG 12/11/2018 12/11/2018
7 526/SL-VP Sao y Quyết định số 1705/QĐ-BTTTT ngày 23/10/2018 về ban hành hướng dẫn kỹ thuật định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối cổng dịch vụ công quốc gia với cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh và các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành (phiên bản 1.0) VĂN PHÒNG UBND TỈNH BẮC GIANG 12/11/2018 12/11/2018
8 523/SL-VP Sao y Nghị định số 150/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 vè sửa đổi một số Nghị định liên qua đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông VĂN PHÒNG UBND TỈNH BẮC GIANG 12/11/2018 12/11/2018
9 524/SL-VP Sao y Quyết định số 1431/QĐ-TTg ngày 26/10/2018 về phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực thông tin và truyền thông đến năm 2021, định hướng đến năm 2030 VĂN PHÒNG UBND TỈNH BẮC GIANG 12/11/2018 12/11/2018
10 507/SL-VP Sao y Công văn số 1408/TTg- NN ngày 15/10/2018 về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Giang VĂN PHÒNG UBND TỈNH BẮC GIANG 29/10/2018 29/10/2018
11 479/SL-VP Sao y Công văn số 717/HĐND-TH ngày 12/10/2018 V/v xây dựng Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ tham gia tố tụng hành chính tại Tòa án nhân dân các cấp VĂN PHÒNG UBND TỈNH BẮC GIANG 15/10/2018 15/10/2018
12 405/SL-VP Sao lục CV số 3991/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 26/7/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường v/v chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang VĂN PHÒNG UBND TỈNH BẮC GIANG 08/09/2018 08/09/2018
13 403/SL-VP Sao lục CV số 1008/TTg-NN ngày 07/8/2018 của Thủ tướng Chính Phủ v/v chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Giang VĂN PHÒNG UBND TỈNH BẮC GIANG 08/09/2018 08/09/2018
14 404/SL-VP Sao lục CV số 3786/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 17/7/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường v/v chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang VĂN PHÒNG UBND TỈNH BẮC GIANG 08/09/2018 08/09/2018
15 401/SL-VP Sao lục NĐ số 111/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính Phủ quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương VĂN PHÒNG UBND TỈNH BẮC GIANG 08/09/2018 08/09/2018
16 402/SL-VP Sao lục CV số 1074/TTg-NN ngày 17/8/2018 của Thủ tướng Chính Phủ v/v chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Giang VĂN PHÒNG UBND TỈNH BẮC GIANG 08/09/2018 08/09/2018
17 405/SL-VP Sao lục CV số 3991/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 26/7/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường v/v chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang VĂN PHÒNG UBND TỈNH BẮC GIANG 08/09/2018 08/09/2018
18 404/SL-VP Sao lục CV số 3786/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 17/7/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường v/v chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang VĂN PHÒNG UBND TỈNH BẮC GIANG 08/09/2018 08/09/2018
19 403/SL-VP Sao lục CV số 1008/TTg-NN ngày 07/8/2018 của Thủ tướng Chính Phủ v/v chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Giang VĂN PHÒNG UBND TỈNH BẮC GIANG 08/09/2018 08/09/2018
20 402/SL-VP Sao lục CV số 1074/TTg-NN ngày 17/8/2018 của Thủ tướng Chính Phủ v/v chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Giang VĂN PHÒNG UBND TỈNH BẮC GIANG 08/09/2018 08/09/2018